Mgr. Martina Tvrdoňová je zakladateľkou a výkonnou riaditeľkou Občianskeho združenia WellGiving od r. 2005. Venuje sa riadeniu organizácie, vytváraniu medzisektorových partnerstiev a rozvíjaniu vzťahov s partnermi. Od r. 2008 administruje prostriedky Nadácie VÚB. Zároveň od r. 2015 pracuje na pozícii manažérky pre rozvoj pre Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa. Na gymnáziu sa venuje koncepcii rozvoja, získavaniu finančných prostriedkov pre rozvoj školy, budovaniu vzťahov s komunitou, verejnou správou, firemnými subjektmi a rodičmi. U študentov rozvíja zmysel pre dobročinnosť a budovanie charakteru. V r. 2008 pracovala ako konzultantka pre 1. Slovenské neziskové servisné centrum. Od r. 1997 – 2007 pracovala v Centre pre filantropiu na pozícii – senior account manažérky. Venovala sa rozvoju firemnej filantropie (tvorba stratégie, priorít a programov, administrácia grantových programov a partnerských projektov Nadácie SPP a Nadácie Orange.
Od r. 1999 – 2003 manažovala 4-ročný program US AID (Americkej agentúry pre medzinárodný rozvoj) zameraný na rovnosť príležitostí žien a znevýhodnených skupín. Absolvovala 1-ročnú stáž na Eastern Kentucky University (USA) ukončená certifikátom Georgetown University (1998-1999) so zameraním na Marketing a manažment mimovládnych organizácií a rozvoj komunitnej filantropie a študijný pobyt vo Waršave (Poľsko) organizovaný Georgetown University (1997).

Mgr, Ľuboš Tvrdoň je od r. 2014 nezávislým poslancom miestneho zastupiteľstva v obci Lozorno.
V rámci svojho pôsobenia v zastupiteľstve realizoval pilotný projekt zapájania občanov do rozhodovania o dotáciách v obci Lozorno a viacero projektov obhajoby verejného záujmu. Je iniciátorom vzniku komunitno-vzdelávacieho centra pre Rómov Lozorno.
Od r. 2012 je riaditeľom občianskeho združenia Z Dobrých Rúk, ktoré sa venuje konceptu sociálneho podnikania a koordinácii platformy 15 chránených dielní a neziskových organizácií z celého Slovenska. Združenie zamestnáva 2 ľudí so zdravotným postihnutím. Organizácia získala 2x ocenenie za inovatívny projekt sociálneho podnikania od NESsT a ERSTE Foundation.
Od r. 2015 manažuje Projekt rozvoja podnikavého myslenia, sociálneho a zodpovedného ponikania na stredných školách. Od r. 2010 koordinuje vývoj cloud riešenia na online správu grantových programov korporátnych nadácií, ktoré dnes využíva 12 korporátnych nadácií a 5 komunitných nadácií. Od r. 2010 – 2017 Poskytuje konzultácie korporátnym nadáciám a firemným subjektom v oblasti tvorby filantropickej stratégie, manažmentu grantových programov (Nadácia VÚB, Nadácia SLSP, Poštová banka, CIB Alapitvány Hungary (Nadácia CIB banky Maďarsko), program podpory sociálnych inovátorov pre Deloitte Audit a.s. a pod. Od r. 2003 – 2006 bol predsedom Asociácie Komunitných nadácií Slovenska. Asociáciu tiež zastupoval v Rade vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie.  Od r. 2000 – 2012 bol výkonným riaditeľom Komunitnej nadácie Bratislava. V rokoch 2000 – 1999 pracoval na mapovaní potrieb „Zisťovanie inštitucionálnych, ekonomických a ľudských podmienok pre iniciovanie komunitnej nadácie v Bratislave: komunikácia so samosprávou mesta, podnikateľskými subjektami, cca 60 bratislavskými MVO“ pre Centrum pre filantropiu a neziskové aktivity.

JUDr. Peter Haňdiak je advokát. Pracuje v advokátskej kancelárii GARANT PARTNER legal s.r.o. Právnickú fakultu Univerzity Komenského Bratislava absolvoval v r. 1994. Je členom Slovenskej advokátskej komory, spoluzakladateľom Učenej právnickej spoločnosti (Učenej právnickej spoločnosti zameranej na tvorbu a šírenie právnej doktríny v oblastiach práva), a členom Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky v rokoch 2006 – 2010. Bol spolutvorcom elektronického právneho systému v Slovenskej republike tvoreného v kontexte pôsobenia európskeho práva na právny poriadok Slovenskej republiky. Odborne zastupuje neziskový sektor pri rokovaniach so štátnymi orgánmi ohľadom zmien v legislatíve neziskového sektora, pripravuje koncepčné materiály majúcich vplyv na vývoj právnych a ekonomických inštitútov neziskového sektora. V oblasti tvorby legislatívy realizoval: 1. Prípravu návrhu novely zákona o daniach z príjmov – poukázanie 2% zo zaplatenej dane fyzických osôb – schválená NRSR, 2. Prípravu návrhu novely zákona o daniach z príjmov – poukázanie 2% zo zaplatenej dane právnických osôb – schválená NRSR, 3. Doplnenie zákona o verejnom obstarávaní – schválené NRSR, 4. Novela zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby – schválená NRSR, 5.Vypracovanie nového zákona o nadáciách a novely zákona o všeobecne prospešných organizáciách – schválený NRSR, 6. Vypracovanie koncepcie zákona o premene štátnych organizácií na iné právne formy – schválená NRSR, 7. Vypracovanie Legislatívneho zámeru Zákonníka neziskového práva – prevzatý Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod gesciu, 8. Vypracovanie Legislatívneho zámeru zákona o športe – schválený vládou Slovenskej republiky,
9. Vypracovanie zákona o športe – schválený Legislatívnou radou vlády a zaradené na rokovanie vlády a parlamentu Slovenskej republiky, skrátená verzia schválená NR SR,10. Právna úprava tretieho sektora – 1. odborná publikácia zameraná na legislatívu neziskového sektora, 11. Verejný záujem a verejná prospešnosť v praxi orgánov verejnej moci – 1.odborná analýza zameraná na definovanie verejného záujmu z pohľadu ústavných a zákonných aspektov, 12. Kolektívne vyjednávanie v rámci Slovenskej republiky – autor za Slovenskú republiku v rámci medzinárodnej štúdie zameranej na kolektívne vyjednávanie v členských krajinách EU. V rokoch 1997 – 2001 bol spolupracovníkom Svetovej banky v oblasti reformy sociálneho poistenia (97-01). Právne zastupuje komerčné a
nekomerčné subjekty v rámci činnosti advokátskej kancelárie GPL.

Ing. Lucia Vlasáková ukončila Fakultu podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave v r. 2006. Od r. 2008 je finančnou manažérkou v občianskom združení Liga za ľudské práva. Portfólio jej projektov tvorí: 1. Právna poradňa pre pobyt a občianstvo 4, 5 (2014 – 2015) – financované Európskou úniou, 2. Rozvoj dobrej praxe: Podpora súladu s Návratovou smernicou v Lotyšsku, Litve a na Slovensku (2013 – 2015) – spolufinancovaný Európskou komisiou, 3. Koučing -inovatívny prístup pre lepšiu integráciu utečencov (2013 – 2015) – financované Európskou komisiou a SAAIC, 4. Promotion of the Rights of Trafficked Persons in Bulgaria, Romania and Slovakia with Emphasis on Legal Support – A Human Rights-Based Approach (2013-2015) – financované z prostriedkov Európskej únie, 5. Migration to the Centre (2013-2014) – financované Európskou úniou, 6. Fórum integrácie – platforma pre otvorený dialóg o migrácii a integrácii cudzincov (2013-2014) – financované Európskou úniou, 6. Border Management and Protection of Refugees v rokoch 2012, 2013, 2014, 2015 – financované z prostriedkov UNHCR na Slovensku. Od r. 2015 – doteraz koordinuje tieto projekty: 1. Dajme šancu utečencom – financované Ministerstvom spravodlivosti SR, 2. Debating New Phenomena of Refugee Migration in the Central Europe – financované Európskou úniou, 3. Migračná a integračná politika – rozumné riešenia – financované Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Od r. 2012 – 2014 pracovala v neziskovej organizácii MVO servis – vedenie účtovníctva neziskovej organizácie. Od r. 2006 – 2009 pôsobila ako štatutárna zástupkyňa združenia Ligy za ľudské práva. Do r. 2006 pôsobila ako manažérka projektov: 1. Právna pomoc v azylovom konaní na území Slovenskej republiky a Azylová klinika I., II., III. v roku 2009; 2008; 2007, 2. Access Management and Support Project v roku 2009 a 2008, 3. Legal Aid in the Asylum Procedure on the Territory of the Slovak Republic, 4. COI Netvork III. v roku 2007, 5. Legal Counselling and Representation to Asylum seekers and Recognized Refugees in Central and Western Slovakia v roku 2006, 6. Monitoring útvaru policajného zaistenia v Medveďove v roku 2006.

Ing. Vlasta Miklošová absolvovala Fakultu medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor: medzinárodné vzťahy a diplomacia. Od r. 2005 doteraz pracovala na pozícii finančnej analytičky v IBM ISC, pozícia: International centers coordinator. Predmetom je práce je organizácia pravidelných školení, komunikácia a koordinovanie cca. 120 ľudí z rôznych krajín, realizácia projektov zlepšovania a zmeny procesu, poskytovanie technickej podpory, implementácia procesov z iných krajín, príprava rozpočtu, vyúčtovanie výdavkov za poskytnuté služby medzi cca. 250 cost centrami IBM v rámci celej Európy, príprava podkladov do účtovníctva, prezentácie hospodárskych výsledkov, finančné analýzy a pod. Od r. vedie materské centrum v Lozorne. Založila Centrum detí a rodiny, ktoré realizuje kurzy pre deti i rodičov, workshopy a semináre, aktivity pre mamičky a ženy, rôznorodé komunitné podujatia, propagačnú činnosť a koordináciu dobrovoľníkov.  V občianskom združení WellGiving pracuje ako  manažérka vzdelávacích aktivít. Venuje sa tiež vytváraniu partnerstiev pre darcovský portál dakujeme.sk a publicite projektu.