Volajte

0908 521135

Adresa

WellGiving o.z., Partizánska 2, 81103 Bratislava

AsignovanieKaždý obyvateľ miest a obcí, ktorí majú trvalý pobyt v príslušnom meste a obci, dovršil vek 15 rokov, bude môcť asignovať príslušnú sumu, ktorú určí obec podľa celkovej sumy, ktorú chce poskytnúť nepodnikateľským subjektom

Všetky nepodnikateľské subjekty, ako napríklad nadácie, neziskové organizácie, občianske združenia, fondy, rehole, farnosti   a iné účelové zariadenia cirkví a náboženských spoločností,   ktoré:

  1. sú v registri 2% dane, ktorý vedie Komora notárov Slovenskej republiky, alebo sú registrované ako rehole alebo farnosti v súlade s príslušnými predpismi svojej cirkvi
  2. majú sídlo v príslušnej obci, alebo
  3. pôsobia v obci v rámci svojich všeobecne prospešných aktivít,

môžu byť medzi subjektmi prijímateľov tzv. malej asignácie. V tomto prípade je dôležité, aby každá právnická osoba nezriadená za účelom podnikania, ktorá pôsobí a vykonáva všeobecne prospešné činnosti – teda činnosti prospešné pre obec, mohla sa uchádzať o získanie finančných prostriedkov z asignácie.

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‚Content here, content here‘, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use

Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‚lorem ipsum‘ will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose