NÁVRH

Všeobecne záväzné nariadenie …., ktorým sa ustanovujú pravidlá rozhodovania o poskytnutí dotácie na základe rozhodnutia obyvateľov a pravidlá poukázania dotácie na základe rozhodnutia obyvateľmi

Miestne/Mestské  zastupiteľstvo …. podľa § 6ods.1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ustanovuje:

§ 1

Základné podmienky poskytnutia dotácie

 • Zastupiteľstvo vyhlási rozhodovanie o poskytnutí dotácie na základe rozhodnutí obyvateľov, ak sú súčasťou rozpočtu výdavky na poskytnutie dotácie na základe rozhodnutia obyvateľmi.
 • Rozhodovanie o poskytnutí dotácie príjemcovi sa uskutoční najneskôr do 28. februára príslušného kalendárneho roka.
 • Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť prijímateľovi, ktorý oznámi, že má záujem uchádzať sa o dotáciu a je vedený k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka v centrálnom registri prijímateľov vedenom Notárskou komorou Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu[1], ktorým je
 • občianske združenie,
 • nadácia,
 • neinvestičný fond,
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby.

 (4) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť aj prijímateľovi, ktorým je účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti, farnosť a rehola a ktorý oznámil, že má záujem uchádzať sa o dotáciu v tejto obci.

(5) Dotáciu možno poskytnúť len prijímateľovi, ktorý má v danej obci sídlo.

§ 2

Vyhlásenie rozhodovania o poskytnutí dotácie obyvateľmi

(1) Obec najneskôr 15 dní pred začatím rozhodovania o poskytnutí dotácie príjemcovi zverejní oznámenie o vyhlásení rozhodovania o poskytnutí dotácie na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ako aj iným spôsobom, ktorý určí zastupiteľstvo.

(2) Oznámenie o vyhlásení rozhodovania o poskytnutí dotácie obsahuje

a) dátum schválenia uznesenia zastupiteľstva o vyhlásení rozhodovania o poskytnutí dotácie,

b) spôsob rozhodovania o poskytnutí dotácie,

c) zoznam prijímateľov, ktorí sa uchádzajú o dotáciu a oblasť pôsobenia prijímateľa,

d) dátum a čas konania rozhodovania o poskytnutí dotácie,

e) výšku príspevku, o ktorom rozhoduje jeden obyvateľ.

§ 3

Rozhodovanie o poskytnutí dotácie

 • Obyvatelia môžu rozhodovať o poskytnutí dotácie v stránkových hodinách na miestnom/mestskom úrade.
 • Obyvateľ môže rozhodnúť o poskytnutí dotácie aj prostredníctvom elektronickej schránky ústredného portálu verejnej správy.

§ 4

Vyhlásenie výsledkov rozhodovania o poskytnutí dotácie

Výsledky rozhodovania o poskytnutí dotácie sa vyhlásia na webovom sídle mesta/obce do 7 dní od skončenia rozhodovania o poskytnutí dotácie.

§ 5

Poukázanie dotácie

 • Prijímateľovi prináleží dotácie určená násobkom obyvateľov, ktorí rozhodli o jej poskytnutí príslušnému subjektu a sumy, o ktorej rozhodoval jeden obyvateľ.
 • Zmluvu o poskytnutí dotácie uzatvorí miestny/mestský úrad do 30 dní od vyhlásenia výsledkov rozhodovania o poskytnutí dotácie.

§6

Nakladanie s dotáciou

(1) Dotáciu nemožno použiť na splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek.

(2) Prijímateľ dotácie vykoná jeho zúčtovanie najneskôr do 31. decembra kalendárneho roka, v ktorom bola dotácia poskytnutá.

§ 7

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa …..


[1] Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.