Vranov nad Topľou – transparentné mesto

https://www.vranov.sk

Nachádza sa na východnom Slovensku, v oblasti horného Zemplína, patrí do Prešovského kraja a má 22 tis. obyvateľov.  Počet obyvateľov mesta dlhodobo klesá, mladí ľudia odchádzajú. Podľa výsledkov Transparency International Slovensko patril mestu v rokoch 2016 a 2018 titul najtransparentnejšieho mesta na Slovensku. Mesto 100% dosiahlo v hodnotení dvoch ukazovateľov, a to: účasť verejnosti na rozhodovaní a rozpočet a zmluvy. Mesto sa v roku 2016 zapojilo do portálu Odkazprestarostu.sk, ktorý umožňuje obyvateľom a návštevníkom mesta jednoducho a rýchlo nahlásiť problémy, ktoré ich trápia. V roku 2018 využilo túto možnosť 

10 ľudí. Mesto zaviedlo tiež  pre obyvateľov možnosť zaslať na samosprávu otázky (https://www.vranov.sk/Otazkyaodpovede/),.na ktoré v relatívne krátkom čase dostávajú z mesta odpoveď. Obyvatelia mesta túto možnosť využívajú, napr. v roku 2015 využilo túto možnosť 15 obyvateľov. 

Rozpočet mesta má podrobnú tabuľkovú a textovú podobu, tak v príjmovej ako aj výdajovej časti. (https://www.vranov.sk/Samosprava/Hospodarenie/Rozpocet/)

Mesto má vytvorený etický kódex a „zamestnanci vedia o existencii etických pravidiel, noriem a regulátorov, ktoré aj dodržujú, ale sami si už nie sú až takí istí akoby riešili konflikty, či už vo vzťahu medzi spolupracovníkmi alebo klientmi[1]. Určitým problémom však môže byť osobná komunikácia a konzultácia obyvateľov s mestom, keď jedna z obyvateliek[2]  na diskusnom fóre píše, že pán primátor „ľudí do svojej kancelárie neprijme“. 

Program rozvoja mesta

https://www.vranov.sk/Samosprava/Dokumenty/Koncepcieaplanyrozvoja/Programrozvoja mestaVranovnadToplou/

Víziou, ktorú si mesto stanovilo vo svojom Programe je, že mesto bude „predstavovať atraktívne miesto pre oddych, šport a kultúru, s rozvíjajúcim sa cestovným ruchom a priemyslom“. „Na príprave Programu rozvoja mesta spolupracovali občania mesta Vranov nad Topľou, členovia mestského zastupiteľstva, členovia pracovných skupín a externí pracovníci na základe dohody s mestským úradom“, ale absentujú tam zástupcovia neziskového sektora. Rozvoj občianskeho sektora nie je zahrnutý, a teda nie je ani súčasťou tak analytickej ako aj strategickej časti Programu.

PAROZ – Dobrovoľnícka práca realizovaná prostredníctvom dotačného mechanizmu https://www.vranov.sk/Samosprava/Hospodarenie/Participativnyrozpocet/    

Mesto na svojej webovej stránke uvádza, že od roku 2016 realizuje participatívny rozpočet (PAROZ). Žiadosť, ktorú si môžu občania (občianske združenia) podať, aby získali finančné prostriedky v rámci PAROZu, má oficiálny názov Žiadosť o poskytnutie dotácie  na svojpomoc pri skrášľovaní okolia bytového domu alebo verejného priestranstva.  Už z toho teda jednoznačne vyplýva, že PAROZ v meste Vranov nad Topľou má výlučne charakter dotačného mechanizmu so 100% dobrovoľníckou prácou obyvateľov – žiadateľov. /parafr. 1[3]/ Participatívny rozpočet je zameraný na svojpomoc občanov, nato aby občania mohli získať peniaze, nato čo oni potrebujú, čo navrhnú aké zlepšenia v rámci svojho prostredia. V iných mestách, štátoch sa takáto forma nazve aj PAROZ. Hoci aj my si uvedomujeme, že to nie je PAROZ v tom fundamentálnom slova zmysle, tá čistá forma. Je to len jeden z modulov, akási napodobenina…Žiadosť je možné podať dvakrát ročne. Všetci žiadatelia boli vždy uspokojení a všetky žiadosti boli doteraz schválené.  /parafr. 2[4]/ Ešte sa nestalo, aby ten kto požiadal, nedostal prostriedky. V minulom roku sa vyskytlo niekoľko prípadov, keď žiadatelia mali žiadosť schválenú, ale do konca roka si nepožiadali o preplatenie finančných prostriedkov.  

Pred samotnou realizáciou PAROZ všetky činnosti, ktoré sú dnes jeho súčasťou, realizovalo mesto prostredníctvom technických služieb, čo však nebolo úplne flexibilné. /parafr. 1/ Mesto, ale nie stále vedelo reagovať na požiadavky občanov, nevedelo mať vyčlenené aktuálne peniaze pre rok, keď občania potrebovali niečo takouto formou zabezpečiť. 

Mesto vyčlenilo v rámci rozpočtu  určitú sumu finančných prostriedkov, s ktorou môžu disponovať   občania počas roka. /parafr. 1/ Občania si vytvoria v priebehu roka, ako keby vlastný rozpočet, ktorý oni využijú na zakúpenie materiálu (kvety, farby a pod.). PAROZ je o tom, že už občania si zabezpečujú všetko samy. Mesto im len vlastne v rámci rozpočtu vyčlení peniaze nato, aby dostali preplatený materiál. Ľudia, keby sa mali nato skladať, tak by to do toho tak nešli, ale keď vedia, že majú možnosť od mesta, tak oni sa už spolu stretnú  a už si upravia to okolie.

PAROZ začal s víziou aktivizácie občanov prostredníctvom priameho vstupu do tvorby rozpočtu. /parafr. 1/ PAROZ začal víziou zapojenia občianskej spoločnosti, teda občanov  do rozpočtového procesu,  veď vo svete to funguje. Občania sa síce stále zapájajú do tvorby rozpočtu prostredníctvom volených zástupcov, ale nie vždy občania boli spokojní, nie vždy to bolo také, také…Chceli sme dať do rozpočtu takú dynamiku, niečo, kde by bolo zabezpečené priame spoluvytváranie rozpočtu občanmi. Rozpočet je síce mestský, ale je pre občanov.  Veď občania do rozpočtu vstupujú len 15 dní počas vyvesenia na úradnej tabuli. Ale veľa občanov ani nevie, kedy je rozpočet schvaľovaný, ani sa nevyjadrí, nevie akou formou, čo tam. Máme strašne málo pripomienok. Keď je rozpočet schválený, vtedy už ľudia majú pripomienky.  

PAROZ sa stal nástrojom, ktorý má pomôcť mestu a mestským poslancom priblížiť sa k občanovi, ale tiež samotní mestskí poslanci sú viac zapájaní do fungovania činnosti mesta. /parafr. 1/ Je to aj nástroj zo strany mesta a mestských poslancov, ktorí sa cez túto formu môžu dostať k svojim občanom vo svojich mestských častiach. Občania sa už obracajú priamo na tých svojich poslancov, za tú ktorú mestskú časť, a tí potom chodia a kontrolujú, či je žiadosť občanov odôvodnená a sú garanti toho, že to tam bude aj realizované. Občania tiež takto vidia, kto je ich poslanec. Je to dobrý signál. 

Finančné prostriedky z PAROZu môžu obyvatelia využiť na úpravu verejného priestranstva. „Opraviť lavičku alebo natrieť zábradlie, vysadiť nový strom, prípadne upraviť alebo vysadiť do predzáhradky nové rastliny. Z príspevku je možné preplatiť náklady spojené s nákupom napr. okrasných drevín, krov, kvetov, okrasného štrku, mulčovacej kôry, zeminy, hnojiva, postrekov, geotextília apod. Z príspevku sa zvyčajne neprepláca nákup náradia, prvky detských ihrísk, lavičky, koše, stojany na bicykle apod.“ [5]

Na PAROZ bolo schválených 20 tis. EUR od pilotného ročníka až doposiaľ, na jeden projekt je suma maximálne 300 EUR. /parafr. 1/ Očakávali sme, že suma sa bude časom navyšovať, ale je to tak doteraz (rok 2019). Tá suma sa fakticky vyčerpá za ten rok. Sú projekty, ktoré sú finančne náročnejšie, a sú také, ktoré tak finančne náročne nie sú. Skúsenosť je taká, že zatiaľ to na každý projekt postačuje. Ľudia boli spokojní. Ide nie až o tak technicky náročné projekty, inak  by to  občania nemohli robiť. Takže nákup stromčekov, farieb, štrku a takých vecí sa celkom osvedčilo. /parafr. 2/ Niektoré projekty sa opakujú, a preto v roku 2019 sa mesto rozhodlo podporiť tých žiadateľov, ktorí budú o podporu žiadať prvýkrát. 

Rozpočet PAROZ bol nastavený tak, aby proporcionálne zabezpečoval potreby všetkých mestských častí, ale /parafr. 1/…keď sme pripravovali rozpočet, nebol stanovený kľúč ako budú peniaze rozdelené, keďže máme ako keby päť mestských častí. Ten kľúč mesto s poslancami hľadalo, poslanci navrhovali, že aj keď to nie je nikde napísané, tak tie peniaze sú rozdelené podľa veľkosti mestských častí proporcionálne. Ale keď jedna mestská časť ich nevyčerpá úplne, tak sú dohodnutí poslanci, že ich vyčerpá iná mestská časť tak, aby sa 20. tis. EUR ročne vyčerpalo. Aj v záujme mesta je, aby boli peniaze vyčerpané.  Toto je vec, ktorú je vidieť v meste, ktorá skrášli to prostredie. Sú to viditeľné peniaze a občania to vnímajú veľmi pozitívne, že je to správny krok mesta k občanom. Majú pocit, že sa o nich mesto zaujíma.

Iniciatíva k  PAROZ prišla od zamestnancov mestského úradu, ktorí vnímali potrebu dynamizácie procesu čerpania rozpočtu. Obyvatelia svoje požiadavky ohľadom verejných priestranstiev nadnášali zvyčajne až potom, keď bol rozpočet na daný rok schválený a teda reálne mohli finančné prostriedky získať až v nasledujúcom roku, čo už samozrejme bolo neskoro. /parafr. 1/ Ako nápad sa to už rysovalo v roku 2014, 2015. Prišli sme s tým, že máme nejakú rezervu v rozpočte, ktorú by bolo možné využiť nato, aby občania… Prišlo to celkom zdola. Naše vedenie, pán primátor, s tým súhlasilo a veľmi ochotne to prijalo. Poslanci sa taktiež s tým dobre stotožnili.  

Informačné kanály ohľadom zavedenia PAROZ v meste boli rôzne, ale pravdepodobne nie veľmi  „osobné“ vzhľadom ku všetkým občanom, skôr len k tým aktívnejším, ktorí sa o dianie intenzívne zaujímajú. Predpokladalo sa, že aktívni občania zabezpečia prenos informácií ďalej. /parafr. 1/ V roku 2016 pri schvaľovaní rozpočtu a pri prezentovaní schváleného rozpočtu sme to spomenuli v mestskej televízii. Samozrejme o rozpočte sa hovorilo aj v našom Vranovskom hlásniku, ale najpodstatnejšie kde sa to mohli občania dozvedieť sú zasadnutia výborov mestských častí (tie sa stretávajú raz štvrťročne). Tam sú poslanci, aj zástupcovia občanov (neposlanci), tí najväčší aktivisti, ktorí už vedia o svojich mestských častiach, koho kde majú osloviť, koho vo svojom okolí…Verejných zasadnutí sa môžu zúčastniť aj obyvatelia mestských častí. Informácie mohli získať  tiež v kancelárii prvého kontaktu na mestskom úrade. Prvý rok to bolo hlavne o informovaní, ale nie ku všetkým občanom sa to pravdepodobne dostalo.  Ale  teraz to občania vedia, o čom svedčí neustále sa zvyšujúci záujem o PAROZ. 

Realizácia PAROZ je úplne založená na dobrovoľníckej práci občanov mesta. /parafr. 2/ Mesto im len refunduje výdavky, ktoré majú v súvislosti s materiálom. Keby to zabezpečovalo mesto v rámci služieb, tak už to nie je PAROZ, ale už je to…V meste pôsobí oddelenie verejnoprospešných služieb, ktoré ďalej uskutočňuje ten výkon mesta, napr. orez stromov, kosenie, ktoré sa týkajú spoločných priestorov, ale ktoré sú už z inej rozpočtovej kapitoly. PAROZ je však čisto vyčlenený nato, že keď niekto chce skrášliť svoje prostredie, kde mesto nepôjde (pred jeden bytový dom). Keď si to chcú obyvatelia zrealizovať, tak mesto im rado prispeje. Keď to bude chcieť každý, tak mesto bude premýšľať nad tým ako ten rozpočet nastaviť, aby to stačilo všetkým. Teraz, ale nie každý má záujem to riešiť, ale kto má toho mesto podporí. /parafr. 2/ Niekedy celú prácu vykonáva len sám žiadateľ, vrátane následnej starostlivosti, ale väčšinou sú to viacerí obyvatelia bytového domu.

Financovanie projektov v rámci PAROZ má jednoduchú schému, založenú na princípe refundácie finančných prostriedkov pre zadávateľov projektov. /parafr. 1/ Funguje to tak, že mesto prepláca priamo realizátorovi projektu (nemusí to byť občianske združenie, môže  to byť konkrétny občan zastupujúci mestskú časť) bločky, ktoré prinesie na mestský úrad. Mesto má prehľad, ktorého bytového domu sa to týka. Jeden zamestnanec mestského úradu zabezpečuje likviditu cez pokladňu mesta. /parafr. 2/ Ľudia mali obavy, či to bude skutočne preplatené, chodili sa pýtať.   

Celý proces PAROZ vo veľkej miere zabezpečuje jeden človek na mestskom úrade.  /parafr. 1/ Ten zamestnanec má na starosti v podstate celý chod PAROZ, od zbierania žiadostí vrátane pomoci pri ich vyplnení, vyhodnotení žiadostí, či môžu čerpať peniaze, podávaní  na schválenie až po jeho prefinancovanie a kontrolu. Je to v rámci jeho náplni práce, nemá to zvlášť hodnotené. Agenda mu bola pridelená. Ten zamestnanec mesta sa tak, či tak stará o životné prostredie. PAROZ je len súčasťou jeho práce.

Transparentnosť PAROZ je zabezpečovaná zverejňovaním na webových stránkach mesta. /parafr. 2/Všetci obyvatelia sú spokojní, keďže doposiaľ každý dostal finančné prostriedky. O ich výške, konkrétnom mieste mesto informuje na stránke mesta na internete. Ľudia nosia/posielajú aj fotky, ale tie zatiaľ nie sú zverejnené. 

Počet žiadateľov o podporu z PAROZ postupne narastá. V roku 2016 bolo podporených  14 žiadostí, v roku 2017 to už bolo 29 žiadostí a v roku 2018 dokonca 45. /parafr. 1/ Prvý rok len prebiehalo informovanie. „V roku 2018 boli tieto prostriedky využité na výsadbu kvetín, okrasných kríkov, stromov, na úpravu okolia pred bytovými domami mulčovacou kôrou, dekoračným kamenivom, či na estetizáciu schodísk pri bytových domoch, na estetizáciu peších komunikácií pri bytových domoch.[6]

V budúcom období sa mesto chce sústrediť na prezentáciu toho, čo sa podarilo, v zmysle prezentácie ukážok dobrej praxe. /parafr. 2/ Postupom času ľudia dobre reagujú na nákupy stromčekov, štrku v okolí bytových domov. Na toto sa mesto chce sústrediť ešte viac, aby sa zviditeľnili tí, ktorí to využili v minulých rokoch formou fotodokumentácie, aby sa aj ostatní motivovali.  

Prípadovú štúdiu spracovala a rozhovory s dvomi aktérmi PAROZ vo Vranove nad Topľou viedla: Gizela Brutovská


[1] Katarína Tomkovičová: Prax v rámci etického monitoringu na východnom Slovensku, dostupné na: https://www.vranov.sk/ Samosprava/Napisali-o-nas/   

[2] Helena Kopková, dostupné na: https://www.topky.sk/cl/100370/1677027/PrimatorVranovanadToploujeobvinenyzpodvoduvpripadeprojektuseparovanehozberu   

[3] /parafr. 1/ – parafrázované vyjadrenia z rozhovoru so zamestnancom mesta, ktorý sa podieľal na PAROZ

[4] /parafr. 2/ – parafrázované vyjadrenia z rozhovoru so zamestnancom mesta, ktorý zabezpečoval proces PAROZ

[5] Dostupné na: https://www.vranov.sk/Samosprava/Hospodarenie/Participativnyrozpocet/   

[6] Dostupné na: https://www.vranov.sk/Samosprava/Hospodarenie/Participativnyrozpocet/    

prípadové štúdie Vám prinášame vďaka podpore EÚ – ESF a OP EVS.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *