Prípadová štúdia 

Dąbrowa Górnicza sa rozprestiera sa v južnej časti Poľska, v Sliezskom vojvodstve a má 122,5 tis. obyvateľov. Je dôležitým centrom metropoly Horné Sliezsko-Zagłębie, najväčšieho mesto v regióne, deviatej najväčšej v Poľsku. Zaujímavá a farebná história, pozoruhodné pamiatky a jedinečná príroda, športové podujatia a kultúrne podujatia, akademické centrum a moderné dynamicky sa rozvíjajúce spoločenstvá – to je DĄBROWA GÓRNICZA. Aktívne, zelené, mladé a dynamické – to je základná charakteristika mesta. Aktivita je teda najsilnejšou rozlišovacou črtou mesta. V meste pôsobí celý rad mikropodnikov, malých a stredných podnikov, veľkí výrobcovia sa nachádzajú v oblastiach patriacich do osobitnej hospodárskej zóny Katovice. Študenti sú vzdelávaní na dvoch univerzitách. Dąbrowa venuje osobitnú pozornosť iniciatívam, ktoré vykonávajú obyvatelia, vrátane dlhodobej a plodnej spolupráci (partnerstvu) s mimovládnymi organizáciami, ako aj priekopníckym riešeniam v oblasti participatívnych rozpočtov.

Vízia mesta

Mesto nie je niečo, čo by bolo možné vytvoriť samostatne. Dobré vedenie mesta, opatrenia na zlepšenie kvality života a atraktívnosť mesta sa musia uskutočniť spolu s obyvateľmi. Cieľom nie sú formálne aktivity, ale skutočné začlenenie obyvateľov do rozhodovacieho procesu prostredníctvom diskusných fór miestnych obyvateľov a možnosti konzultácii o návrhoch rôznych projektov so zamestnancami samosprávy.

Príklady opatrení uskutočnených v meste Dąbrowa Górnicza s mimovládnymi organizáciami

(http://ngo.dabrowa-gornicza.pl/)

Spolupráca obce Dąbrowa Górnicza s mimovládnymi organizáciami je založená na dabrowskom modeli spolupráce, unikátnom systéme vyvinutom spoločne s inštitúciami – Dąbrowské fórum mimovládnych organizácií, Rada pre verejnoprospešné aktivity mesta Dąbrowa Górnicza, Miestna iniciatíva a Centrum pre občiansku aktivitu. Základom sú hodnoty subsidiarity, suverenity strán, partnerstve, efektívnosti a spravodlivej súťaži a tiež otvorenosti. Cieľom je rozvoj občianskej spoločnosti prostredníctvom posilnenia kapacity mimovládnych organizácií, odvetvia sociálneho hospodárstva a občianskej participácie miestnych obyvateľov.

Dôležité je vytvorenie priateľského prostredia pre rozvoj tretieho sektora a subjektov sociálneho hospodárstva. Slúžilo k tomu participatívne vypracovanie Programu rozvoja občianskej spoločnosti v Dąbrowej Górniczi (I. 2008 – 2013 – http://ngo.dabrowa-gornicza.pl/wspolpraca_z_miastem/70/43/dabrowski_program_wspolpracy_20082013.html, II. 2014-2020- http://ngo.dabrowa gornicza.pl/wspolpraca_z_miastem/70/110/dabrowski_program_obywatelski.html). Jeho súčasťou sú aj finančné a nefinančné formy spolupráce. Tu sú niektoré z nich: vytvorenie spoločnej rozvojovej stratégie, konzultácia právnych úkonov, vzájomné informovanie, podporovanie činnosti (vrátane propagácie akcií) tretieho sektora, zdieľanie potrebnej infraštruktúry, prevádzkovanie Centra pre občiansku aktivitu, organizácia Festivalu aktívnych ľudí atď.

Súčasťou programu v roku 2007, Dabrowského NGO Fóra (DFOP) – http://ngo.dabrowa-gornicza.pl/ngo/52/dabrowskie_forum_organizacji_pozarzadowych.html, ktorého zakladateľmi bolo 33 organizácií (v súčasnosti zahŕňa viac ako 100 subjektov pôsobiacich v komunite Dąbrowa Górnicza), bol výber a voľba zástupcov Rady pre verejnoprospešné aktivity a odporúčanie rôznych druhov požiadaviek zo strany neziskových organizácií mestu. DFOP je partnerom samosprávy v oblasti podpory občianskej činnosti. Fórum pracuje ako významný zdroj šírenia informácií v rámci organizácií tretieho sektora. Každá mimovládna organizácia pôsobiaca v DFOP sa môže pripojiť v prospech obyvateľov mesta Dąbrowa Górnicza. Rada pre verejnoprospešné aktivity (http://ngo.dabrowa-gornicza.pl/wspolpraca_z_miastem/4/rada_dzialalnosci_pozytku_publicznego.html) vykonáva kontrolné (monitorovacie) úlohy pri realizácii Programu rozvoja občianskej spoločnosti v Dąbrowej Górniczi, odporúča riešenie a konzultuje dôležité právne úkony týkajúce sa činnosti tretieho sektora. Rada má 10 členov (3 zástupcov mesta, 2 z mestského zastupiteľstva a 5 z mimovládnych organizácií). Rovnako Rada ako aj DFOP dohliadajú na mapy spolupráce (kooperácie), t.j. ročný Program spolupráce s mimovládnymi organizáciami. Program je spracovaný pomocou rozsiahlych konzultácií uskutočnených v niekoľkých fázach od júna do októbra: zbieranie návrhov mimovládnych organizácií, miestnych iniciatív, stretnutí venovaných vypracovanie zásad spolupráce a kariet hodnotenia projektov, stretnutiam neziskových organizácií a samosprávy ohľadom poskytovanie informácii na webovej stránke ngo.dabrowa-gornicza.pl.

Centrum pre občiansku aktivitu – (http://ngo.dabrowa-gornicza.pl/centrum/63/o_centrum.html) je špecializovaná jednotkou DFOP a oddelenia Občianskej činnosti Mestského úradu v Dąbrowej Górniczi, vzniklo v roku 2010. Je miestom, kde každý dostane pomoc a informácie o činnostiach tretieho sektora, spozná možnosti zahrnutia do rozhodovacích procesov mesta (konzultácie, Dabrowski participatívny rozpočet a revitalizácia Centra mesta). Centrum poskytuje aj poradenstvo pri zakladaní a prevádzkovaní sociálneho podnikania, získavaní finančných prostriedkov a poskytuje právne služby. Organizuje školenia v oblasti účtovníctva, práva a marketingu. Poskytuje tiež infraštruktúrnu podporu (zasadacie miestnosti, kancelárske priestory, školiace miestnosti, prístup k počítaču, skener a internet, možnosť prenájmu projektora multimédiá) – centrum je stále plné života. Medzi početné aktivity centra patrí tiež prevádzka Dąbrowskej občianskej akadémie a spolupráca s Klubmi dobrovoľníctva v meste.

 Participatívny rozpočet – dialóg, otvorenosť, angažovanie

(https://www.twojadabrowa.pl/)

Je mechanizmus, ktorý poskytuje obyvateľom DĄBROWEJ GÓRNICZE možnosť zapojiť sa do určovania, kam investovať časť mestského rozpočtu. W Dąbrowej prvý model participatívneho rozpočtovania (DBP), bol použitý v roku 2012 (skupina zástupcov starostu, radných a členov mimovládnych organizácií). Predtým, než ho mestská rada prijala uznesením (to obsahuje pravidlá a procedúry toho, ako sa s občanmi debatuje možnosť vynakladania časti rozpočtu), bol model podrobený sociálnym konzultáciám. Bol to jeden z prvých takýchto postupov v krajine a prvý v sliezskej provincii. DBP je spojený s výdavkami, ktoré sa venujú najbližšiemu okoliu obyvateľov a verejnému priestoru, teda napr. štvrti, ulici alebo dokonca dvoru. Na prvom vydaní sa zúčastnilo 27 okresov (rozdelenie vychádzalo z historického formovania časti mesta, prípadne z vlastných mien štvrtí či oblasti), ktoré súťažili o rozpočet vo výške 5 miliónov PLN. Rozpočet bol ustanovený na základe štatistiky, aké boli každoročné mestské výdaje na realizáciu úloh pre potreby občanov, v tej ktorej štvrti. Distribúcia pre jednotlivé štvrte bola určená vzorcom 30 000 zlotých (suma pre každú štvrť) + suma založená na počte obyvateľov v každej štvrti. Takýmto spôsobom mala najmenšia časť najnižšiu časť rozpočtu a najväčšia najvyššiu časť rozpočtu. Obyvatelia sa nakoniec rozhodli pre realizáciu investícií do ciest, nových ihrísk, športových ihrísk a telocvične, výstavbu budov, nastavenie monitorovania. Boli tiež dofinancované spoločné projekty – sociálne vybavenie knižníc, organizovanie koncertov, stretnutí a workshopov pre rôzne vekové skupiny. Tento model zahŕňal nasledujúce etapy:

 1. informačná a vzdelávacia kampaň,
 2. predkladanie projektov,
 3. hlasovanie

V priebehu času boli diagnostikované dôležité nevýhody tohto modelu – prezentácie projektov sa stali akousi „súťažou krásy“ a záujem bol skôr o dôležité diskusie o danom okrese; takisto nebol čas na hlbší dialóg s obyvateľmi a možnosť vplyvu na jednotlivé projekty počas ich realizácie.

Vznikol nový model DBP 2.0 (v roku 2013 prebehla celá príprava pre rozpočet roku 2014), ktorého zásady sú zhrnuté na http://2014.twojadabrowa.pl/o_projekcie, ktorý obsahoval tieto fázy:

 1. Informačná a vzdelávacia kampaň v prvom roku zahŕňala: vytvorenie internetovej stránky, profil DBP na Facebooku, založenie konzultačných stredísk v každej štvrti, tlač plagátov a brožúr a organizovanie informačných stretnutí. Bolo vytvorených niekoľko partnerstiev a odvysielané relácie v televízii a na internete. Počas druhého roka boli zorganizované diskusie v jednotlivých štvrtiach (bolo ich už 35). V súčasnosti sú informačné a vzdelávacie akcie organizované počas celého roka a zodpovednými inštitúciami sú: mestský úrad v čo najužšej spolupráci s mestskou radou, mestskými organizáciami, neziskovými organizáciami a ďalšími subjektmi participujúci napr. na dobrovoľníckej práci (v zmysle článku 3., ods. 3 Zákona o verejnom prospechu a dobrovoľníckej práci z 24. apríla 2003).
 2. Podávanie projektov navrhovaných obyvateľmi bolo motivované špeciálnym nariadením, ktoré obsahovalo základné princípy a informácie pre každého občana staršieho ako 16 rokov Pre projekty boli vytvorené špeciálne prihlášky, pripravené mestskou radou (tlačená a elektronická verzia). Projekty neboli limitované žiadnym katalógom a stačilo, aby zodpovedali požiadavkám komunity, či štvrte. Predpokladali dostupnosť pre každého a verejný charakter. Projekty bolo možné podávať cca 2 mesiace. V roku 2013 odoslali obyvatelia 250 projektov (http://2014.twojadabrowa.pl), v roku 2014 236 projektov (http://2015.twojadabrowa.pl), v roku 2015 200 projektov (http://2016.twojadabrowa.pl), v roku 2016 240 projektov (https://twojadabrowa.pl). Spolu za 4 roky bolo teda predložených 946 projektov, z ktorých bolo 244 vybraných na realizáciu a ich celková hodnota presahuje 29 miliónov PLN.
 3. Zhodnotenie projektov a evaluácia trvala cca 3 mesiace, kedy administratíva kontrolovala návrhy. Vyžadovalo to vznik adekvátnych registračných kariet pre každý projekt a taktiež zahrnutie rôznych oddelení samosprávy do fungovania DBP. Na konci bol vytvorený zoznam projektov, navrhnutých občanmi pre každú štvrť spolu s expertízou a vyjadrením administratívy.
 4. Diskusné fórum pre obyvateľov štvrtí (DFM). Táto fáza trvala cca 2 mesiace. Jej cieľom bolo ujasniť komentáre a pripomienky k jednotlivým projektom zo zoznamu, spustiť diskusie ohľadom samotných návrhov projektov a následne zostaviť volebný lístok. Stretnutia sa uskutočnili v každej štvrti. Týmto spôsobom vznikli volebné zoznamy pre každú štvrť a na nich obyvatelia aj schválili kompletný zoznam pre štvrť. Je to najdôležitejšia súčasť DBP.
 5. Hlasovanie podľa ustanoveného hlasovacieho poriadku prebehlo v priebehu 1 týždňa. Mohlo sa hlasovať elektronicky (cez formulár zverejnený na internetovej stránke DBP), korešpondenčne (zaslaním formulára administratívnej kancelárii), priamo (odovzdaním hlasu v konzultačnej kancelárii). Hlasovanie bolo otvorené a každý účastník potvrdil, že má viac ako 16 rokov a odovzdal osobné údaje (meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska a štátne identifikačné číslo), ktoré sa nachádzali v hlasovacom lístku. Zhrnutie s jednotlivými údajmi bolo potvrdené podpisom každého obyvateľa. Jedna e-mailová adresa mohla byť použitá len raz. Priemerne sa hlasovania zúčastnilo 20 % oprávnených voličov, skôr papierovou ako elektronickou formou. Dosť veľa hlasov bolo neplatných pre formálne nedostatky.
 6. Ohlásenie implementovaných projektov. Na základe výsledkov hlasovania bol v každej štvrti vytvorený zoznam hodnotených projektov podľa bodového hodnotenia. Do fázy implementácie projektu sa dostali iba tie projekty, ktoré sa zmestili do sumy garantovanej jednotlivej štvrti.
 7. Implementácia odporúčaných projektov. Vybrané projekty boli následne pripravené pre jednotlivé oddelenia mestského úradu, ktoré sa mali postarať o ich uskutočnenie. Suma na jednotlivé projekty v konečnom dôsledku prevýšila sumu v hodnote, ktorej boli projekty realizované. Je to dôležité zhodnotiť pri príprave rozpočtu.
 8. Monitorovanie implementácie projektov. V princípe, boli vybrané projekty realizované v rámci jedného roka. Pravidelne bol na webovej stránke zverejnený postup ich implementácie pre každú štvrť osobitne. Každé dva mesiace sa uskutočnilo stretnutie špeciálneho tímu, na ktorom sa diskutovalo o možných problémoch s realizáciou niektorých projektov.
 9. Evaluácia. Bola stanovená tak, aby umožnila zlepšovať DBP počas nasledujúcich rokov. Zbierali sa postrehy počas celého roka, ale tiež bola zabezpečená spolupráca s internými expertmi, v dôsledku čoho sa podarilo do celého procesu presadzovať postupne zmeny. Výsledkom je nový model DBP, ktorý je v súčasnosti v procese prvého roku implementácie, a ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou.

Nový model 2.0. DBP je pod sloganom „Dialóg, otvorenosť, záväzok“ a . Sila DBP 2.0 – nová verzia rozpočtu – je nahradiť diskusiu o jednotlivých projektoch s diskusiou o potrebách celého okresu (štvrte). Novému vydaniu pomáhajú animátori (sú to pracovníci s pracovnou zmluvou), ktorých úlohou je prevádzkovať cyklické stretnutia s obyvateľmi v každom z 35 okresov mesta. Tieto stretnutia sú plánované tak, aby mapovali a diagnostikovali potreby okresu, zhromažďovali myšlienky pre projekty cez diskusie a workshopy k výberu priorít okresu. Iba na konci tejto akcie môžu animátori spolu s obyvateľmi a s pomocou úradníkov pokračovať v príprave konkrétnych projektov implementácie. Čo robí nový model novým, čím sa odlišuje od predchádzajúcej verzie, je základná rezignácia na hlasovanie za kompromis účastníkov konzultačných stretnutí. Predpokladá sa, že hlasovanie sa uskutoční iba v tých okresoch, kde nie je možné vybrať projekt alebo viacero projektov prijatých všetkými účastníkmi konzultácií. Nový model Dąbrowski Budżet Partycypacyjna, ktorý je inovatívny vo vnútroštátnom meradle, predpokladá predovšetkým animačné stretnutia, počas ktorých sa zmapujú miestne zdroje. Táto fáza je východiskom pre celý proces. Počas tohto stretnutia animátor poskytuje informácie o tom, čo sa v danom okrese realizovalo v posledných rokoch ako súčasť DBP, z rozpočtu mesta a z externých fondov a hovorí o plánovaných investíciách. Stretnutie je úvodom k vypracovaniu spoločnej vízie okresu. Ďalšou etapou je predložiť návrhy obyvateľov. Chápe sa to ako moment stvorenia spoločnej vízie okresu a odpoveď na otázku, čo treba v okrese zmeniť, zdokonaliť alebo vytvoriť. Okresné fórum občanov je začiatkom diskusie o tom, čo by sa malo robiť v okrese v rámci rozpočtu Dąbrowského. 3 až 7 stretnutí je naplánovaných na diskusiu pre animátora – moderátora. Všetko závisí od rozsahu výziev (problémov), ktorým čelí okres, ako aj od aktivity, schopností dialógu a účasti jej obyvateľov. Dąbrowskie skúsenosti s využitím postupu participatívneho rozpočtovania ukazujú, že zapojenie občanov do spolurozhodovania o meste prináša pozitívne výsledky. Uľahčuje nielen identifikáciu najdôležitejších potrieb najväčšej časti obyvateľov, ale umožňuje tie efektívne reagovať na očakávania a zvyšuje úroveň sociálnej dôvery. Podporuje aj integráciu miestnej komunity. Tento postup má však zmysel len vtedy, ak sa jeho model rozvíja lokálne na základe zdrojov a deficitov definovaných v miestnych komunitách.

Zdroj: (https://www.dabrowa-gornicza.pl/)

Vypracovanie materiálu bolo spolufinancované z EÚ – ESF a OP EVS.