BRNO (ČR) – atraktívne a udržateľné

Základné údaje

Mesto sa rozprestiera v južnej časti ČR, je historickým hlavným mestom Moravy a v súčasnosti je správnym centrom Juhomoravského kraja s počtom 378 tis. obyvateľov s 29 mestskými časťami. Pracuje s príjmami okolo 11  mld. Kč a výdavkami 13-14 mld. Kč. Je dôležitým univerzitným a výskumným centrom, druhým najväčším v ČR. Sústreďuje sa tu vedecká a inovačná infraštruktúra. Atraktívne a zároveň udržateľné – to je základná charakteristika mesta. Mesto ponúka vysokú kvalitu života v práci a podnikaní, zábave a odpočinku. Prepája výsledky výskumu a inovácií s ekonomickou prosperitou jednotlivcov a firiem. Otvorenosť a súdržnosť na jednej strane a zdravé a odolné prostredie na strane druhej sú výsledkom komunitného prístupu a zapojenia verejnosti, firiem a inštitúcií vrátane neziskových organizácií do tvorby strategických materiálov, ako napr. Plán aktívneho starnutia, Plán udržateľnej mestskej mobility, Komunitný plán sociálnych služieb, Strategický plán sociálneho začleňovania, Vízia a Stratégia #brno2050 a pod.

Vízia mesta do roku 2050 – Participujúca verejná správa

(https://brno2050.cz/pdf/Strategie_BRNO_2050_strategicka_cast_FINAL_web_12_12_2017.pdf)

(https://brno2050.cz/pdf/Strategie_BRNO_2050_programova_cast_FINAL.pdf)

V roku 2017 mesto zahájilo diskusiu o budúcnosti mesta a spolu s partnermi z univerzít, vedeckých centier, firiem, neziskových organizácií a hlavne s aktívnymi jednotlivcami vytvárajúcimi skupinu, z ktorej vyšla Vízia mesta do roku 2050. Brno – mesto, ktoré hovorí jazykom (s orgánmi mesta je okrem českého jazyka možné komunikovať aj anglicky) zrozumiteľným všetkým občanom a tiež návštevníkom. Informácie sú jednoducho vyhľadateľné a zrozumiteľné všetkým. Sú aktuálne, dôveryhodné, poučné, nestranné, jednoduché na pochopenie, užitočné a presné. Informačný systém mesta je organizovaný a integrovaný do systému e- Government. Komunikácia medzi občanmi a mestom prebieha prevažne elektronicky. Ľudia budú vnímať, čo sa v meste robí, kam mesto smeruje a dôvody smerovania. Tým dôjde k väčšej angažovanosti občanov v záležitostiach mesta a lepšiemu získavaniu spätnej väzby a podnetov k rozvoju služieb. Participujúce mesto nepristupuje k verejnej správe autoritatívne, ale naopak dáva priestor k určitej miere zapojenia všetkých, ktorí o to prejavia záujem a má záujem o spätnú väzbu.
(https://www.brno.cz)

Príklady opatrení uskutočnených v meste Brno v strategickom plánovaní

(https://www.brno.cz/pocitova-mapa-2016/)

Participatívnemu rozpočtovaniu v meste Brno predchádzali skúsenosti s komunikáciou s občanmi pri tvorbe najrôznejších odborných materiálov, či stratégií. Jedným z realizovaných projektov je pocitová mapa Brna. V roku 2016 mesto pripravilo workshopy v uliciach, kde sa verejnosť podieľala na vytvorení pocitovej mapy. Za 4 dni sa do projektu zapojilo cca tisíc ľudí a viac ako tisíc obyvateľov sa k nim pripojilo v rámci on-line verzie. Obyvatelia vyznačovali miesta, ktoré sa im v meste páčia, kde by chceli bývať, kde tráviť voľný čas a naopak kde sa im nepáči a čo by chceli zmeniť. Účastníci workshopu mohli doplniť akýkoľvek komentár a názor. Na základe komentárov a jednotlivých označení sa potom spracovali čiastkové mapy a jedna súhrnná.

Participatívny rozpočet (PR) – Dáme na vás (základná idea)

(https://damenavas.brno.cz/)

(https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/ORGO/materialy-zmb/ZMB_Z7-35/MMB2018000000131.pdf)

Brno realizuje PR na úrovni magistrátu a nie na úrovní MČ. Prvý ročník participatívneho rozpočtovania odštartoval v meste v roku 2017, hoci záujem bol už po komunálnych voľbách v roku 2014, kedy sa objavila v koaličnej zmluve zmienka o pilotnom ročníku(https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/KPMB/Koalicni_smlouva_20.6.2016.pdf). Proces sa rozbehol sa na jar 2016, keď Rada mesta Brno (RMB) vytvorila implementačnú pracovnú skupinu (IPS), ktorá pripravila konečnú podobu PR. Medi úlohy IPS patrila príprava a vývoj dokumentácie (Zásady, Metodika, Výzva), vývoj obsahovej stránky webu, vývoj hlasovacieho modulu, vedenie komunikačnej kampane, evaluácia a inovácia procesu.

Na základe materiálov IPS bola založená druhá pracovná skupina tzv. stála pracovná skupina (SPS). Skladala sa zo zástupcov jednotlivých odborov Magistrátu mesta Brno. Účelom vzniku SPS bolo posúdenie navrhovaných projektov z hľadiska realizovateľnosti. Pred začiatkom verejného hlasovania o návrhoch projektov určila SPS dotknutých členov odborov, ktorí boli kompetentní posúdiť návrhy projektov z hľadiska realizovateľnosti, o stanovisko. V priebehu posudzovania realizovateľnosti sa zisťovalo, či realizácii projektu nebránia technické alebo právne obmedzenia, upravovali sa predpokladané náklady a doba prípadnej implementácie projektu. SPS sa stretla v pravidelných intervaloch pri posudzovaní uskutočniteľnosti projektov, podľa potreby, ale zvyčajne raz týždenne. Dôležitou súčasťou oboch pracovných skupín IPS a SPS bol koordinátor participácie obyvateľstva. Jeho náplňou práce (pozícia bola obsadená 2 osobami) bola hlavne komplexná koordinácia a zaisťovanie agendy PR ako celku.

Podkladom pre prípravu návrhu procesu PR boli rešerše využitia PR v partnerských mestách (Bratislava, Utrecht, Stuttgart, Lipsko, Leeds). Ďalej IPS čerpala informácie z mestských častí Prahy, Ostravy, z metodík a doporučení neziskových organizácií. Ideový koncept zásad procesu pripravil člen Rady mesta Brno, ktorý má na starosti oblasť participácie obyvateľov.

Implementácia bola politickým rozhodnutím. PR mal za cieľ vtiahnuť občanov mesta do rozhodovania o verejných financiách. Organizátori si sľubovali hlavne väčšiu informovanosť a zapojenie obyvateľov do tvorby mestského rozpočtu, zlepšenie komunikácie medzi občanmi a úradom, zapojenie občanov do strategického rozhodovania a posilnenie susedských a komunitných vzťahov.

Tvorba PR bol dvojročný proces. V priebehu prvého roku prebiehal zber návrhov projektov od obyvateľov (Spolu navrhujeme), analýza ich realizovateľnosti a hlasovanie občanov o jednotlivých projektoch (Spolu podporujeme a Spolu rozhodujeme). V druhom roku sa začalo s realizáciou víťazných projektov.

Priebeh celého procesu PR (limity pre podávanie návrhov, priebeh uskutočniteľnosti projektu, podmienky výberu projektov na realizáciu, podmienky realizácie, verejné stretnutia a pozíciu koordinátora) bol popísaní v Zásadách participatívneho rozpočtu štatutárneho mesta Brno (https://damenavas.brno.cz/zasady). V priebehu tvorby Zásad IPS definovala pojmy ako občan a obyvateľ. Tie súvisia hlavne s právami na podávanie projektov, vyjadrovanie podpory už podaním projektom a samotným hlasovaním. Podať projekt, vyjadrovať podporu už navrhnutému projektu bolo umožnené v rámci PR obyvateľom, t.j. fyzickým osobám, ktoré sú občanmi ČR, majú viac ako 15 rokov a zdržujú sa v Brne. Nesmú však hlasovať. To môžu len občania mesta, t.j. fyzické osoby, ktoré majú v Brne trvalý pobyt a majú viac ako 18 rokov.

Ešte pred samotným zahájením podávania návrhov bolo potrebné vytvoriť web PR, kde sa občania mohli dozvedieť všetky informácie o procese PR a aktuálnom priebehu. Web sa volá rovnako ako celý projekt, a to Damenavas.brno.cz. a je v ňom možné realizovať všetky procesy PR od vkladania projektov, ich podporu až po finálne hlasovanie. Zároveň bolo ale tiež myslené na „offline“ občanov, ktorým bola vo všetkých fázach navrhnutá alternatíva – tlačené formuláre.

 Informovanosť o celom projekte, zvlášť pri pilotnom projekte je dôležitou súčasťou procesu. Okrem webu sa mesto rozhodlo využívať aj iné kanály propagácie. Vytvorilo facebookovú stránku PR a napísalo aj viaceré tlačové správy a články. Súčasťou kampane boli aj tlačené letáky umiestnené v MHD, budovách Magistrátu mesta Brna a kontaktných miestach mestských častí. Boli nahraté aj rozhlasové spoty a videá, ktoré sa premietali v MHD, nemocniciach a pod. Boli vytvorené propagačné predmety (plátnená taška, blok, perá a pod.). Informovanosť prebiehala vo všetkých fázach procesu.

Magistrát mesta Brna (organizátori PR) komunikovali so zástupcami mestských častí, ktoré boli o procese PR pred začiatkom procesu informované prostredníctvom osobných stretnutí. Mohli sa k procesu vyjadrovať, a vo fáze posudzovania realizovateľnosti projektu sa musela dotknutá mestská časť na území, ktorej bol projekt realizovaný, vyjadriť.

Pred zahájením každého ročníka participatívneho rozpočtovania vyhlasuje Rada mesta Brno (RMB) Výzvu participatívneho rozpočtu štatutárneho mesta Brna (https://damenavas.brno.cz/vyzva), ktorá bližšie špecifikuje rámec procesu pre daný ročník, predovšetkým finančné limity, o ktorých občania v rámci daného ročníka  rozhodujú, tematické okruhy pre projekty a harmonogram.  

Prvý ročník 2017/2018

(https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/ORGO/materialy-zmb/ZMB_Z7-35/MMB2018000000132.pdf)

Výzva PR bola RMB schválená 20.12.2016. Nasledovali jednotlivé fázy PR: podávanie projektov (február – máj), verejné stretnutia s občanmi (február – jún), posudzovanie projektov úradom – uskutočniteľnosť (marec – september), verejné posudzovanie navrhovaných projektov s občanmi (október), hlasovanie občanov mesta Brna o projektoch, ktoré budú zaradené do rozpočtu a realizované (november) a realizácia víťazných projektov (nasledujúci rok). Základné atribúty prvého ročníka boli: celková čiastka pre realizáciu projektov bola 20 mil. Kč, maximálna čiastka, za ktorú môžu byť realizované projekty v rámci územia jednej mestskej časti predstavovala 10 mil. Kč, maximálna realizácia bez zásahu vyššej moci bola 12 mesiacov. Jeden obyvateľ mohol podať maximálne 5 projektov. Tematicky neboli projekty vôbec limitované. Podľa Zásad PR však boli vhodné len tie projekty, ktoré spĺňali nasledujúce podmienky: projekt je verejne prospešný, projekt (vrátane prípravy) je možné dokončiť za 12 mesiacov, mesto má kompetenciu projekt realizovať, projekt musí byť na majetku a území mesta, celkové predpokladané náklady na realizáciu projektu a jeho prevádzkové náklady po dobu troch rokov neprekročia 2 mil. Kč (vrátane DPH), projekt nesmeruje do bytového fondu mesta a nesmie propagovať produkty, služby či stanoviská komerčného, nekomerčného, náboženského či politického charakteru.

Prebehlo 10 verejných stretnutí (workshopov) s obyvateľmi v desiatich mestských častiach, ktoré boli zamerané na informovanie o procese PR a o tom, ako môžu byť podávané návrhy (koordinátorka PR priamo na stretnutiach demonštrovala). Prítomní boli aj zamestnanci MMB a zástupcovia MČ. Spoločne tak mohli dotvárať návrhy, mohli získať spätnú väzbu na svoj návrh od iných obyvateľov z ich okolia a pod. Osvedčila sa účasť facilitátora, ktorý stretnutia moderoval a upokojoval dočasne vyhrotené situácie. Verejné stretnutia boli nosnými časťami procesu a organizátori PR odporučili zachovať počet.

U každého projektu muselo byť uvedené meno, priezvisko a potrebné kontaktné údaje navrhovateľa, ktoré úrad overil. Realizáciu víťazných projektov v roku 2018 zabezpečilo mesto Brno alebo jeho organizácie. Projekty bolo možné podávať prostredníctvom webového formulára alebo papierovou formou. Mesto pripravilo interaktívneho sprievodcu, ktorý mal uľahčiť zadávanie návrhu. Mal pomôcť pri tvorbe rozpočtu, v mape označiť mestský pozemok a ponúkol zdieľanie projektu s priateľmi. Každý podaný návrh sa objavil v galérii projektov na webe a obsahoval popis projektu, náklady, fotografie, obrázky, či náčrty. Tiež sa dalo zistiť v akom štádiu je návrh projektu po jeho podaní. Aby sa projekt mohol dostať do fázy posúdenia realizovateľnosti musel najskôr nazbierať podporu verejnosti, a to buď ziskom 150 „páči sa mi“ v galérii projektov na webe, alebo prostredníctvom papierového archu s minimálne 15 podpismi obyvateľov. To malo zabezpečiť, že navrhnuté projekty nebudú v osobnom záujme jednotlivcov, ale budú vyjadrovať záujem skupiny. Celkovo bolo podaných 303 návrhov projektov, z toho 216 vyhovelo Zásadám PR (navrhovatelia 36 projektov si zvolili zbieranie podpisov v papierovej podobe a zvyšok 180 využilo elektronickú podobu) a 162 bolo podporených zo strany verejnosti, z ktorých však len 83 bolo označených ako uskutočniteľné zo strany SPS.

Týchto 83 projektov sa pred hlasovaním propagovalo na galérií projektov na webe, na výstave v centre mesta a tiež prostredníctvom plagátov (pripravilo ich mesto a navrhovatelia ich ľubovoľne umiestnili). Dostali tiež možnosť natočiť krátke video, v ktorom predstavili svoje projekty a tie boli následne umiestnené na YouTube kanály Dáme na vás a tiež na Fb stránke. Videá boli natočené k 61 projektom. V októbri sa uskutočnilo verejné zvažovanie. Prítomní občania, ktorých bolo cca 200, v dvoch kolách vyberali 3 najúspešnejšie projekty, ktoré vo finálnom hlasovaní získali výhodnejšiu pozíciu (boli umiestnené na prvých miestach finálových projektov pri hlasovaní).

Občania mohli hlasovať elektronicky alebo jeden deň osobne v knižnici. Hlasy boli rovnocenné bez ohľadu na spôsob hlasovania. Každý občan mal k dispozícii 5 kladných a 2 záporné hlasy. Jednému projektu mohol prideliť maximálne 2 kladné hlasy a 1 záporný. Záporné hlasy boli vyjadrením legitímneho postoja. Hlasovanie nebolo anketou o najlepší projekt, ale rozhodnutím o alokácií finančných zdrojov – išlo teda o relevantnú snahu presadiť svojho favorita na úkor iného projektu. Keďže pri elektronickom hlasovaní hrozil výskyt nepriaznivých javov (napr. dvojité hlasovanie) bolo nutné identitu hlasujúceho overiť prostredníctvom čísla občianskeho preukazu a dátumom narodenia, ktoré boli v reálnom čase porovnané s registrom obyvateľov ČR. Keďže sa musela zachovať anonymita hlasujúceho, tieto údaje boli po overení pretransformované do podoby jedinečného kódu – tokenu. O všetkom boli občania informovaní prostredníctvo inštruktážneho videa a písomne zhrnuté v príspevku.

Výsledky hlasovania mohli obyvatelia sledovať priebežne v hlasovacej galérii na webe. Celkovo sa do hlasovania zapojilo 11 660 občanov mesta Brno, z toho 114 občanov hlasovalo fyzicky a 11 546 on-line. Medzi víťazné projekty sa dostalo 16 návrhov v celkovej hodnote 19,6 mil. Kč (https://damenavas.brno.cz/vysledky-hlasovani/?y=2017). Organizátori PR usporiadali výstavu víťazných projektov, ktoré boli predovšetkým z oblasti športu, kultúry a projekty pre seniorov. Realizáciu projektov je možné sledovať ne webovej stránke (https://damenavas.brno.cz/realizace-projektu/?y=2017&district=-1&category=-1), kde je priebežne zverejňovaný progres v realizácií (obrazová príloha) aj s percentuálnym vyjadrením dokončenia realizácie projektu.

Finančné náklady celého PR mali svoj vlastný rozpočet (schválených 2 150 tis. Kč bez mzdových nákladov na koordinátorov procesu) a neukrajovalo sa z 20 mil. Kč vyčlenených na realizáciu projektov. Čerpanie rozpočtu bolo 1 988 tis. Kč, bežné výdaje predstavovali 1 048 tis., z toho najviac tvorila komunikačná kampaň (940 tis. Kč), kreatívna časť komunikačnej kampane predstavovala 370 tis. Kč a vybudovanie webového portálu 570 tis. Kč. 

Evaluácia procesu PR prebiehala počas celého obdobia (občania mesta mali možnosť vyjadriť sa a dávať podnety prostredníctvom e-mailu alebo prostredníctvom ankety pri hlasovaní) a tiež v jeho závere. Organizátori usporiadali evaluačné stretnutie pre navrhovateľov projektov a tiež zástupcom mestských častí. Verejnosť väčšinou pozitívne vnímala samotné zavedenie PR. Pozitívne ohlasy získala tiež komunikačná kampaň ako celok a vizuálna prezentácia. Početnejšie boli požiadavky: možnosť hlasovať aj pre tých, ktorí nie sú občanmi mesta, zrušenie záporných hlasov, vylepšenie elektronického hlasovania, problémy s odhlasovaním, posilnenie propagácie, vylepšenie popisu navrhovaných projektov, jasnejšie posúdenie, prehľadnejší web a hlasovacia galéria. Prvé dva podnety IPS odmietla. Medzi podnety na zlepšenie a zároveň medzi vytýčené ciele ďalšieho ročníka PR patrilo: vyšší počet zapojených občanov do hlasovania, posilnenie asistencie seniorom pri finálnom hlasovaní, väčšia prehľadnosť webu a hlasovacej galérie, efektívnejšia komunikačná kampaň, zjednodušenie popisu navrhovaných projektov s dôrazom na kvalitu obsahu a jednoduché vysvetlenia verejného prínosu, lepšia komunikácia problémov pri hlasovaní – posilnenie metodických návodov hlasovania.

Druhý a tretí ročník (2018/2019 a 2019/2020)

(https://www.brno.cz/brno-aktualne/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/a/dalsi-kolo-participativniho-rozpoctu-se-docka-v-roce-2018-zmen/)

Druhý a tretí ročník PR zaznamenal oproti prvému niekoľko zmien. Najzásadnejšie sú: celkové náklady na realizáciu projektov v druhom ročníku sa zvýšili na 30 mil. Kč, a v treťom na 35 mil. Kč. Náklady na realizáciu jedného projektu sa v druhom a treťom ročníku zvýšili na 3 mil. Kč. Celková doba prípravy jedného projektu v druhom ročníku nesmela prekročiť 36 mesiacov a v treťom ročníku 24 mesiacov. Ako je zrejmé, organizátori sa snažili nastaviť zásady druhého a tretieho ročníka PR voľnejšie, aby projekty neboli limitované časovými a finančnými prostriedkami. Pri zberaní podpory sa podmienky naopak sprísnili. Navrhované projekty musia nazbierať podporu verejnosti v podobe 300 „páči sa mi“ alebo 30 podpisov. V druhom ročníku bolo celkovo bolo podaných 133 návrhov projektov, z toho 127 bolo podporených zo strany verejnosti, z ktorých však len 63 bolo označených ako uskutočniteľné zo strany SPS. Celkovo sa do hlasovania zapojilo 14 487 občanov mesta Brna (viac ako v prvom ročníku). Medzi víťazné projekty sa dostalo 11 návrhov v celkovej hodnote 27,9 mil. Kč (https://damenavas.brno.cz/vysledky-hlasovani/?y=2018). Išlo o oblasti zeleň, šport , deti, zdravie a doprava. Tretí ročník je v štádiu podávania návrhov projektov.

Mgr. Gizela Brutovská, PhD.