Rožňava – mesto s nevyužitým potenciálom 

http://www.roznava.sk/mesto

Mesto sa nachádza v  Košickom kraji, žije v ňom 18 tis. obyvateľov vrátane početnej marginalizovanej komunity ľudí rómskej národnosti (cca 2500 tis.).  

Mesto s realizáciou participatívneho rozpočtu (PAROZ) začalo v roku 2018, ako najmenšie ktorého zaviedlo. Bol určený pre celé územie mesta. Iniciatíva vzišla z vedenia mesta partnerom sa stalo jedno z občianskych združení v meste Otvor dvor.

Formálne nastavenie pravidiel PAROZ prebehlo v roku 2017, kedy boli  vypracované Štatút PAROZ, Zásady PAROZ a zostavený Výkonný výbor.

Členmi Výkonného výboru PAROZ 2018 sa okrem vedúcich odborov MÚ stali aj riaditeľ technických služieb a náčelník mestskej polície. Predsedom a koordinátorom PAROZ sa stal jeden z poslancov, ktorý bol zároveň viceprimátorom MÚ. Koordinátor je teda okrem iného akási predĺžená ruka poslancov MZ, ktorí si tak nad procesom PAROZ ponechávajú určitú kontrolu a moc, keďže môžu koordinátora nadpolovičnou väčšinou odvolať. 

Občianske projekty tak boli len jednou zo súčastí PAROZ. Ďalšími súčasťami si mesto zisťovalo priority potrieb zo strany občanov (tak, že ich podrobilo hlasovaniu zo strany občanov) t.j. napr. identifikovanie mestských chodníkov a komunikácií, ktoré si vyžadujú prioritne opravu, alebo, ktoré investičné zadania majú byť zrealizované v nasledujúcom roku. 

O PAROZ boli informovaní občania cez webstránku, letáky a mestskú televíziu. Ako sa však ukázalo, informovanie nebolo veľmi účinné.

Bolo zvolané I. diskusné fórum, na ktorom k prerokovávaniu PAROZ bol schválený Rokovací poriadok ana prvé stretnutie prišlo asi 40 až 60 ľudí.  Na druhom stretnutí I. diskusného fóra (po dvoch týždňoch) prebehlo schvaľovanie kritérií na hodnotenie projektov. Zaujímavé je, že z radov občanov padol návrh o tom, že určitú čiastku na realizáciu projektu dá mesto a 30% predkladateľ“. Tých 30% bolo možné vykázať ako vklad vlastnou prácou predkladateľa projektu alebo kúpou materiálu, úhradou za požičanie strojov, prístrojov a pod. Návrh bol schválený a stal sa súčasťou Zásad. Ďalej boli schválené kritériá na hodnotenie projektov: otvorenosť projektu (koľko ľudí z neho bude mať úžitok), súvis s prioritou “verejné priestranstvá“, miera zapojenia detí, mládeže, mladých rodín a seniorov, miera spolupráce s komunitami, originalita a jedinečnosť projektu na území mesta, miera udržateľnosti projektu a miera efektívneho využitia verejných priestorov.  

Mesto pomáhalo zadávateľom projektov hlavne s ich prípravou, hlavne v rozpočtoch.

Finančná čiastka vyčlenená na PAROZ v roku 2018 na občianske projekty bola 50 tis. Eur. Maximálna výška podpory pre jeden projekt bola 5 tis. € a zahŕňala všetky náklady spojené s realizáciou projektu (napr. náklady spojené s projektovou, príp. inou dokumentáciou). Projekty bolo možné podať do konca februára. V marci sa k podaným projektom stretol Výbor, ktorý sa oboznámil so všetkými podanými projektmi – bolo ich  15 a ku každému formulovalnejaké odporúčania. Zároveň tieto projekty rozdelil  do tematických skupín, ktoré boli k tomu účelu vytvorené (celkovo bolo vytvorených 7 skupín). 

Výberu a zverejneniu projektov predchádzala verejná prezentácia všetkých návrhov,  ktoré prešli obsahovou kontrolou MÚ, a to v rámci druhého diskusného fóra v marci.  Tam zároveň prítomní ohodnotili odprezentované projektypodľa stanovených kritérií pridelením bodov od 0-5. Na elektronické hlasovanie bolo potrebné vyplniť formulár a bolo ho možné zrealizovať len počas dvoch dní v presne časovo stanovenom termíne. Fyzické hlasovanie prostredníctvom hlasovacích lístkov bolo možné zrealizovať tiež len počas dvoch dní na viacerých miestach v meste, ale tiež bolo výrazne časovo obmedzené. Všetky tri druhy hlasovania (verejné zvažovanie, elektronické hlasovanie, fyzické hlasovanie) mali rovnakú váhu.

Potom sa uskutočnilo pracovné stretnutie členov Výboru, ktorého cieľom bolo vyhodnotenie výsledkov hlasovania. Keďže celková finančná suma, ktorú žiadali predkladatelia na realizáciu projektov v roku 2018 nepresiahla celkovú sumu vyčlenenú  na PAROZ boli všetky predložené projekty, ktoré sa dostali  do verejného hlasovania zrealizované bez ohľadu na poradie, ktoré určili hlasujúci.

Výkonný výbor sa stretol s realizátormi projektov dvakrát v máji. Oboznámil ich s výsledkom hlasovania a dohodli si postup pri realizácii projektov. Realizácia projektov bola naplánovaná na necelých 5 mesiacov. Bol dohodnutý spôsob pridelenia finančných prostriedkov.Kontrolu realizácie projektov zabezpečoval koordinátor PAROZ a tiež niektorí poslanci.

Koncom septembra sa stretol Výbor s realizátormi projektov, aby zhodnotil priebeh ich realizácie, popísal zmeny, ktoré počas realizácie nastali a analyzoval technické a finančné zabezpečenie projektov. Zmeny nastali vo viacerých oblastiach. Ukázalo sa, že nie všetky projekty sa stihnú zrealizovať do konca októbra.

Súčasťou hodnotenia bolo identifikovanie pozitív PAROZ vzhľadom k budúcej vizáži mesta a vnímaniu práce mestského úradu obyvateľmi.

Na základe realizovaného PAROZ v roku 2018 sa v roku 2019 mesto rozhodlo k zníženiu rozpočtu na 30 tis. Eur a rozdeleniu projektov na veľké a malé, kde maximom  pre malé by bola výška 1000 Eur a pre väčšie do 5000 Eur. Tiež by sa malo predĺžiť obdobie PAROZ na dva roky.

Prípadovú štúdiu spracovala a rozhovory s dvomi aktérmi PAROZu v Rožňave viedla:   Gizela Brutovská

prečítajte si celú prípadovú štúdiu na:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *