Vranov nad Topľou – transparentné mesto

https://www.vranov.sk

Mesto sa nachádza na východnom Slovensku, v oblasti horného Zemplína a má 22 tis. obyvateľov.  Počet obyvateľov mesta dlhodobo klesá, mladí ľudia odchádzajú. Podľa výsledkov Transparency International Slovensko patril mestu v rokoch 2016 a 2018 titul najtransparentnejšieho mesta na Slovensku.

PAROZ – Dobrovoľnícka práca realizovaná prostredníctvom dotačného mechanizmu https://www.vranov.sk/Samosprava/Hospodarenie/Participativnyrozpocet/    

PAROZ v meste Vranov nad Topľou má výlučne charakter dotačného mechanizmu so 100% dobrovoľníckou prácou obyvateľov – žiadateľov. /parafr. 1/ Participatívny rozpočet je zameraný na svojpomoc občanov, nato aby občania mohli získať peniaze, nato čo oni potrebujú, čo navrhnú aké zlepšenia v rámci svojho prostredia. V iných mestách, štátoch sa takáto forma nazve aj PAROZ. Hoci aj my si uvedomujeme, že to nie je PAROZ v tom fundamentálnom slova zmysle, tá čistá forma. Je to len jeden z modulov, akási napodobenina…Žiadosť je možné podať dvakrát ročne. Všetci žiadatelia boli vždy uspokojení a všetky žiadosti boli doteraz schválené.  

Pred samotnou realizáciou PAROZ všetky činnosti, ktoré sú dnes jeho súčasťou, realizovalo mesto prostredníctvom technických služieb, čo však nebolo úplne flexibilné.

Mesto vyčlenilo v rámci rozpočtu  určitú sumu finančných prostriedkov, s ktorou môžu disponovať   občania počas roka. Občania si vytvoria v priebehu roka, ako keby vlastný rozpočet, ktorý oni využijú na zakúpenie materiálu (kvety, farby a pod.). PAROZ je o tom, že už občania si zabezpečujú všetko samy. Mesto im len vlastne v rámci rozpočtu vyčlení peniaze nato, aby dostali preplatený materiál.

  Na PAROZ bolo schválených 20 tis. EUR od pilotného ročníka až doposiaľ, na jeden projekt je suma maximálne 300 EUR. /parafr. 1/ Očakávali sme, že suma sa bude časom navyšovať, ale je to tak doteraz (rok 2019). Tá suma sa fakticky vyčerpá za ten rok. Sú projekty, ktoré sú finančne náročnejšie, a sú také, ktoré tak finančne náročne nie sú. Skúsenosť je taká, že zatiaľ to na každý projekt postačuje.

Iniciatíva k  PAROZ prišla od zamestnancov mestského úradu, ktorí vnímali potrebu dynamizácie procesu čerpania rozpočtu. Obyvatelia svoje požiadavky ohľadom verejných priestranstiev nadnášali zvyčajne až potom, keď bol rozpočet na daný rok schválený a teda reálne mohli finančné prostriedky získať až v nasledujúcom roku, čo už samozrejme bolo neskoro.

Financovanie projektov v rámci PAROZ má jednoduchú schému, založenú na princípe refundácie finančných prostriedkov pre zadávateľov projektov. 

Celý proces PAROZ vo veľkej miere zabezpečuje jeden človek na mestskom úrade.  /parafr. 1/ Ten zamestnanec má na starosti v podstate celý chod PAROZ, od zbierania žiadostí vrátane pomoci pri ich vyplnení, vyhodnotení žiadostí, či môžu čerpať peniaze, podávaní  na schválenie až po jeho prefinancovanie a kontrolu. Je to v rámci jeho náplni práce, nemá to zvlášť hodnotené. Agenda mu bola pridelená. Ten zamestnanec mesta sa tak, či tak stará o životné prostredie. PAROZ je len súčasťou jeho práce.

Transparentnosť PAROZ je zabezpečovaná zverejňovaním na webových stránkach mesta. Počet žiadateľov o podporu z PAROZ postupne narastá. V roku 2016 bolo podporených  14 žiadostí, v roku 2017 to už bolo 29 žiadostí a v roku 2018 dokonca 45.

Prípadovú štúdiu spracovala a rozhovory s dvomi aktérmi PAROZ vo Vranove nad Topľou viedla: Gizela Brutovská

Prečítajte si celú prípadovú štúdiu na: