Participatívny rozpočet v meste Hlohovec

Hlohovec je okresné mesto s približne 21 tis. obyvateľmi, ktoré od roku 2016 kontinuálne realizuje participatívny rozpočet (PAROZ). Od začiatku PAROZ-u, bola participácia občanov na správe a podobe mesta Hlohovec spájaná s novým vedením mesta a primátorom Miroslavom Kollárom. Táto garnitúra sa od začiatku vedome a cielene usilovala dostať princípy občianskej angažovanosti do života mesta, v čom pokračuje aj po komunálnych voľbách 2018, v ktorých bol M. Kollár opätovne zvolený  za primátora. 

/parafr./ Nemusel byť tlak zvonka, lebo sme chceli realizovať to, k čomu sme sami chceli dotlačiť predchádzajúcu garnitúru…, uviedol v rozhovore vyšší úradník z Mestského úradu v Hlohovci. Hľadali spôsoby – snažili sa (PAROZ) „odkukať“, /parafr./ ale v 2014.-15.-om nebolo veľa samospráv, ktoré by takéto niečo riešili. Nemali celé know how – /parafr./ my sme to spravili tak intuitívne a podľa miery poznania, ktorú sme mali. Vedeli sme, že chceme nejakú časť rozpočtu vyčleniť na spolurozhodovanie občanom. Najprv sme hľadali nástroje ako pozbierať nápady, ako vytvoriť platformu, aby mohli o týchto nápadoch ľudia hlasovať. 

V decembri 2015 Mesto vypracovalo nový „Program rozvoja mesta Hlohovec na roky 2016 – 2023“. Do vypracovania Programu zapojili aj širšiu odbornú a laickú verejnosť4. Vyšší úradník „Kollárovej garnitúry“ hovoril, že komunikácia s občanmi k „stratégii rozvoja mesta“ prvý rok vyplavila viaceré nápady, ktoré do „stratégie“ zakomponovali, a ktoré sa neskôr objavili aj v PAROZ-e. 

Mesto* začalo v rámci PAROZ-u od obyvateľov zbierať tzv. „vaše nápady pre vaše mesto“. Výzvy na zapojenie ľudí do tejto iniciatívy šírili mestskými novinami, ale ako uviedol vyšší úradník, Mesto hľadalo nástroj, ktorý by umožnil aj elektronickú participáciu, tiež kde by občania mohli zároveň navrhovať projekty a následne o nich hlasovať. Tento zámer im pomohol naplniť digitálny software ideasity.sk, s prevádzkovateľom ktorého – neziskovou organizáciou ProPolis5 – sa dohodli na spolupráci. Tá trvala počas nultého a prvých troch ročníkov PAROZ-u v Hlohovci v období rokov 2015 – 20186.  

* Mesto – sa v celom texte používa ako skrátený pojem pre vedenie mesta, Mestský úrad v Hlohovci, resp. Mestské zastupiteľstvo.  

Predstava samosprávy v Hlohovci o participácii občanov bola, podľa vyššieho úradníka,  na začiatku značne „romantická“. Mesto malo predstavu, aby ľudia navrhovali projekty,  ktoré chcú realizovať a Mesto by im na to vytvorilo podmienky a financovalo náklady, /parafr./ nebol tam ale jediný  takýto projekt; ľudia napísali zoznam vecí a žiadali, ´chceme, aby Mesto urobilo toto a toto´. Obyvatelia potom mohli za nápady adresované Mestu hlasovať  a „najúspešnejšie“ projekty zaradili do rozpočtu. Víťazné nápady tak v 1. a 2.ročníku PAROZu realizovalo výlučne mesto[1][2].

V roku 2017 sa Mesto chopilo príležitosti spolupracovať najbližšie dva roky s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti na realizácii národného projektu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík8. Ako sa vyjadril vyšší úradník z Mesta, tento projekt prišiel „úplne organicky“ a vedenie Mesta to vnímalo ako „šancu posunúť sa“  v priamej demokracii na lokálnej úrovni, ale tiež ako získať reálnu podporu pri realizácii participatívneho plánovania[3] a rozpočtovania v meste. Podpora spočívala vo financovaní personálnej kapacity/ človeka na polovičný úväzok, ktorý bude zodpovedný za výkon participatívnych politík, a v poskytnutí odborného know how v tejto oblasti, ktorým prispelo občianske združenie Utópia.

Mesto o tejto projektovej spolupráci informovalo občanov na webovej stránke mesta,  kde sa o.i. uvádza: „Pre mesto Hlohovec ide o významný projekt, ktorý pomáha prehĺbiť vťahovanie obyvateľov do riadenia samosprávy a do revitalizácie verejných priestorov. Hlavný prínos pre mesto bude spočívať v skvalitnení participatívnych procesov  vo vnútri samosprávy a rozšírení možností pre zapájanie verejnosti. Okrem iného, získa cenné skúsenosti pri participatívnom plánovaní verejných priestorov, ktoré využije pri budúcich revitalizáciách verejných priestranstiev. Na druhej strane obyvatelia získajú možnosť aktívne sa zapájať do vylepšení ich bezprostredného okolia, či už prostredníctvom participatívneho plánovania alebo cez občianske projekty realizované v participatívnom rozpočte. Posledným prínosom bude aj publikovanie tzv. open data, vďaka ktorým získajú obyvatelia ešte väčší a slobodnejší prístup k informáciám.“[4]

Ku genéze projektu s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a občianskym združením Utópia vyšší úradník uviedol, že im záležalo na celkovej kultivácii občianskej spoločnosti v Hlohovci. Keď pochopili, /parafr./ akým zjednodušeným spôsobom ľudia vnímajú to participatívne rozpočtovanie, tak nám pripadalo fajn, keď sa bude nejaký čas s aktívnymi ľuďmi v Hlohovci pracovať, aby im ukázali, že vlastne môžu nielenže ´Mesto urob!´,  ale že naozaj existuje priestor, že ´ja chcem urobiť nejaký projekt a potrebujem nejakú pomoc od Mesta´ … Tak ako sa my učíme, potrebujeme kultivovať aj ten mimovládny sektor v meste. V meste sú aktívne občianske skupiny, ale nikdy sa s nimi nikto nebavil a Mesto im nevytvorilo priestor, kde by mohli získať zdrojeMesto malo záujem vytvoriť podmienky ´spravte si Vy, ako si chcete zlepšiť život vo vašej komunite´.

V roku 2018 Mesto vypracovalo, schválilo a v roku 2019 „novelizovalo“ tzv. „Pravidlá IdeaSiTy – participatívny rozpočet mesta Hlohovec[5], ktoré /parafr./ upravujú priebeh PAROZ-u, úlohy a postavenie jednotlivých účastníkov. V „Pravidlách“ sa uvádza, že občania prostredníctvom PAROZ-u rozhodujú ako bude vynaložená časť rozpočtu mesta v rámci jedného kalendárneho roka a to pri dvoch typoch výdavkov: občianske projekty a zadania  pre mesto. „Pravidlá“ stanovujú jeden cyklus PAROZ-u v Hlohovci na dva kalendárne roky.  V prvom roku prebieha zbieranie nápadov od občanov, ich spracovanie a následná príprava projektov a zadaní; končí sa rozhodovacou fázou. V druhom roku prebieha realizácia schválených projektov a zadaní. 

V „Pravidlách“ sú tiež vysvetlené kľúčové role a funkcie aktérov PAROZ-u v prípravnej – rozhodovacej – realizačnej a hodnotiacej fáze. Medzi aktérmi sa napríklad explicitne uvádzajú ´občania´, ´Mestský úrad´ (najmä Odbor stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania)  a ´Mestské zastupiteľstvo´. … k tvorbe projektu nechýba v časti rozpočet zoznam oprávnených výdavkov. … Pri rozhodovaní o projektoch a zadaniach sa uvádza, že prebieha dvoma spôsobmi – hlasovaním (elektronické a fyzické[6]) a verejným zvažovaním, ktoré je presne definované. Súčasťou opísaného procesu PAROZ-u je aj evaluácia, ktorá sa deje po každom skončenom participatívnom procese s možnosťou návrhov zmien.

„Pravidlá“ stanovujú tzv. váhy pre jednotlivé typy rozhodovania – pri občianskych projektoch sú váhy stanovené 30 percent pre fyzické hlasovanie, 30 percent pre elektronické hlasovanie a najviac, 40 percent pre verejné zvažovanie; a pri zadaniach pre mesto fyzické hlasovanie má váhu 50 percent a elektronické hlasovanie 50 percent[7][8]. A v neposlednom rade, „Pravidlá“ stanovujú, že všetky víťazne projekty schvaľuje Mestské zastupiteľstvo, ako samostatné rozpočtové položky v príslušných programoch programového rozpočtu

Rozhodovanie kompletne so všetkými tromi „váhami“ si v hlohoveckom PAROZ-e po prvýkrát vyskúšali v 3.ročníku (2018) s realizáciou projektov v roku 2019. Nastali aj ďalšie zásadné zmeny, keď Mesto vyzvalo a v rámci verejných stretnutí k PAROZ-u aj usmerňovalo občanov k podávaniu / uchádzaniu sa o realizáciu občianskych projektov a zadaní  pre mesto. Tento cieľ sa podarilo naplniť. Najnovšie (PAROZ 2019 / 2020), a to aj vďaka spolupráci s Úradom vlády ako sa pochvalne vyjadril primátor Hlohovca M. Kollár[9],  sa v PAROZ-e /parafr./ posunuli k reálnej participatívnosti, preto pribudli občianske projekty, ktoré majú spracovávať a realizovať občania v súčinnosti s mestom.V PAROZ-e zostávajú aj zadania pre mesto, ktoré si vyžadujú prípravu zo strany Mesta a Mesto ich má aj realizovať[10]. Zmena nastala aj v nastavení finančných limitov – zatiaľ čo v predošlých ročníkoch celkový rozpočet nebol určený, po novom sú finančné limity stanovené. Občania môžu podávať projekty v kategórii občianskych projektov v celkovej hodnote 20 tis. EUR (do 5 tis. EUR na jeden projekt), a v kategórii zadaní pre mesto v celkovej výške  do 40 tis. EUR.

Vyšší úradník nevedel bez prípravy vyhodnotiť, či suma pre projekty v rámci PAROZ-u v Hlohovci celkovo rastie. Keďže prvé dva ročníky PAROZ-u nemali stanovené finančné hranice (na rozdiel od dotačného mechanizmu), viaceré projekty navrhované občanmi by Mesto /parafr./ tak či tak realizovalo, preto ich finančne ani nelimitovali.  /parafr./ Robíme to, lebo máme nejaké nastavenie k svetu, považujeme to za správne a navyše tu máme poslancov, ktorí s ľuďmi fakt pracujú, sú aktívni. Stratégiu robíme participatívne.  Plus mínus vieme, čo v tomto meste treba robiť, preto sa zámery Mesta takmer prekrývajú s tým, čo vypadne zo zadaní pre mesto. 

Mesto Hlohovec v PAROZ-e 2019/2020 vstúpilo do spolupráce s občianskym združením WellGiving[11]. Nahrádza tak e-platformu Propolis-u, n.o. IdeaSiTy, ktorú Mesto využívalo  v rokoch 2015-2018, e-platformou WellGiving-u17. Občania majú naďalej možnosť elektronicky: podávať projekty / zadania pre mesto, sledovať celý participatívny proces, a v rozhodovacej fáze tiež hlasovať za projekty. Pridanou hodnotou hlasovania cez novú  e-platformu je overovanie hlasujúcich (cez SMS kód). Realizáciu participatívneho rozpočtovania v Hlohovci sprevádzali, tak ako PAROZ v iných mestách, viaceré špecifické okolnosti aj javy, ktoré približujú nasledovné výpovede oslovených aktérov.

Hlohovecký primátor v prospech PAROZ-u úspešne „žmýkal“ viaceré strany. Tvorca ideasity.sk považuje hlohovecké vedenie Mesta za progresívne a efektívne zároveň.  /parafr./  Hlohovecká samospráva masíruje tú verejnú mienku všetkými možnými spôsobmi a kanálmi, vrátane elektronických. A ešte sú takí radikálni vo svojich postojoch, že budia záujem aj u tých ľudí, ktorí ich nevidia pozitívne. … Aj to je cesta ako sa dostať k myšlienke. Ideasity je nástroj. Piešťanský primátor hodil Ideasity do koša, hlohovecký primátor ho chytil a vyžmýkal z neho desaťkrát viac než (software) mal stanovený cieľ. … Samospráva v Piešťanoch napokon napriek prísľubom o využitie ideasity.sk nemala záujem. … prekvapil Hlohovec, lebo tam je trošku iné vedenie mesta, tam to nabralo až taký rozmer – uchopenie tej myšlienky, že ich brzdíme(!).

Mesto za poskytnutie a prevádzkovanie IdeaSiTy platilo finančnú čiastku, ktorú vyšší úradník zhodnotil slovami „nie sú to dramatické peniaze“[12]. Tvorca IdeaSiTy k poskytovaniu svojich služieb pre hlohovecký PAROZ vysvetlil, že /parafr./ to stojí nejaké peniaze. Hlohovec platí  za umiestnenie na server-i, za starostlivosť, za bezpečnosť… Aplikáciuvytvorila piešťanská spoločnosť Kios a.s.

Genéza PAROZ-u v Hlohovci celkovo ukazuje na efektívny manažment Mesta a potenciál  vytvárať výhodné koalície s externými subjektmi, ktoré participatívne procesy uľahčovali  a profesionálne rozvíjali, medzi ktorými boli Propolis, n.o., Úrad splnomocnenca vlády SR  pre rozvoj občianskej spoločnosti, OZ Utópia a WellGiving, o.z..

Tvorcovia ideasity.sk mali presvedčenie ako má táto elektronická služba verejnosti vyzerať, a že v tejto fáze (nízkej) občianskej angažovanosti má najskôr prebudiť verejný záujem, byť nízkoprahová a plne anonymná. 

Ako uviedol tvorca ideasity.sk, „Ideasity je akokeby taký prvý posol pre príchod participatívneho rozpočtu v širšom zmysle slova“, prostredníctvom dobového digitálneho software-u vytvára virtuálnu chránenú zónu na priame a slobodné vyjadrovanie hlasu občanov vo sfére verejného života. 

/parafr./ My (ideasity.sk) nemáme ani vekovú podmienku. Hlasovať môžu aj 14-roční, aj deti. Je to anonymné hlasovanie, kto sa dostane na stránku, môže hlasovať. … Ja som im fyzický kontakt (medzi ľuďmi/ ich identifikáciou a samosprávou – pozn.aut.) neodporúčal, je to riziko z pohľadu stabilizácie toho nástroja v očiach verejnosti. Hlasy nie sú (od-)kontrolované, nechceme ísť do súkromia ľudí. Pri hlasovaní sa nezadáva meno (ani žiaden identifikátor,  ktorý má zabrániť duplicitnému hlasovaniu – pozn.aut.).To je práve to, na čom sa rozchádzame s Hlohovcom, oni idú meniť to hlasovanie tak, aby to hlasovanie bolo podmienené registráciou. Ja som toho názoru, že v tejto fáze, keď tu ešte všetci spíme na prípeckoch a neangažujeme sa v občianskom živote, ešte ich tak povediac nahrubo vtiahnime, aj s rizikom mierne falošných hlasovaní, len aby sa oživilo to spanie, aby sme zobudili ten nezáujem, a potom môžeme sprísňovať kritéria na hlasovanie. A v Hlohovci už idú sprísňovať tie kritériá. Ale možnože keď to podporia kampaňou, tak je to ten istý výsledok. 

Z týchto úvah vyplýva, že e-platforma IdeaSiTy, ktorá bola použitá v rámci PAROZ-u v Hlohovci bola orientačným hlasovacím nástrojom, čomu neskôr zodpovedala aj znížená váha tohto výsledku pri celkovom rozhodovaní o projektoch (v roku 2017 malo elektronické hlasovanie váhu 50% a v roku 2018 30%). Naopak, platforma WellGiving-u (PAROZ 2019 / 2020) pred jej využitím vyžaduje od občana registráciu s menom – priezviskom – e-mailovou adresou, čo v očiach občana môže znižovať pocit (a reálne aj znižuje garanciu) anonymity,  ale rieši problém duplicitného hlasovania.

IdeaSiTy malo pred zneužitím dve poistky, technologickú a „mentálnu“.  Tvorca ideasity.sk je presvedčený, že ľudia bežne opakovane nehlasujú.  /parafr./ Všetky duplicitné hlasovania mažeme (podľa IP adries), každý môže z jedného PC hlasovať len raz. A tí lenivci nie sú ochotní behať, tí sú ochotní len klikať. Nikto nepôjde ani  do vedľajšej kancelárie kliknúť a nie to ešte do desiatich.

Komunity sa okolo projektov, ktoré medzi sebou súťažia o počet hlasov, mobilizujú.  Pred voľbami aj účelovo. Alebo: Odporcovia projektov v IdeaSiTy sa pôvodne mohli prejaviť už pri negatívnom hlasovaní, dnes tento priestor nemajú.  V roku 2018, keď boli miestne voľby, sa hlasovanie via IdeaSiTy, ktoré umožňovalo za projekty hlasovať pozitívne a negatívne, stalo nástrojom volebnej (anti-)kampane. Hovoril o tom aj manažér na strane IdeaSiTy.  /parafr./ Oni si to (IdeaSiTy v Hlohovci) prerobili úplne masívne. (… V Hlohovci s nimi spolupracujem, chodím tam na porady, teraz už idú tretí upgrade vymýšľať.)  Oni to tak povediac jednou vetou, v dobrom slova zmysle „znásilnili“, aby to slúžilo ako nástroj  pre PAROZ, pre túto formu vtiahnutia občanov do deja, a potláčajú možno to, čo ja som chcel nechať zatiaľ v Piešťanoch, aby to bolo o takom slobodnejšom nezáväznom prejavovaní názorov. V Hlohovci napr. už vylúčili záporné hlasovanie, s čím ja zatiaľ nesúhlasím, lebo je to tiež informácia. Počet záporných hlasov je prejav demokracie… Ale chápem Hlohovčanov, lebo vyskytli sa tam asociáli, ktorí to torpédovali falošnými hlasovaniami – negatívnymi,  aby ako keby potápali teraz pred voľbami primátora; mne to tak príde, lebo je to tam dva roky, a iba posledný mesiac sa negatívne, falošne hlasovalo. Sledujeme IP adresy, z ktorých sa hlasuje a prišli sme na to, že posledné 2-3 týždne sa zintenzívnilo falošné duplicitné hlasovanie. Oni tam majú teraz 16 projektov a 2 boli prehlasované negatívne. Jeden vyslovene to falošné hlasovanie ovplyvnilo. My ich mažeme… Ale aj tak sa Mesto potom rozhodlo,  že nechce tie záporné hlasy. … Oni nakoniec dajú priestor aj tým odporcom, len idú na to inou cestou. … Má to ten istý dobrý cieľ. 

Nápady sa mali dať posielať a hlasovať za ne priamo z krčmy alebo obývačky. ProPolis, n.o. ako prenajímateľ IdeaSiTy Mestu Hlohovec vytvorilo túto elektronickú platformu s cieľom napomáhať zlepšovať život občanov v mestách. Propolis považovalo  za primárny cieľ ideasity.sk, aby občania mohli navrhovať nápady ako urobiť lepšie – zdravšie – – krajšie mesto kedykoľvek počas roka[13], a tiež mohli na konkrétny nápad vyjadriť svoj názor, a to svojím súhlasom alebo nesúhlasom. Ale v Hlohovci ten cieľ zredukovali časovo, /parafr. tvorcu IdeaSiTy/ že pol roka sa nemôže hlasovať… I keď, kto chce si nájde cestu; toto je  pre tých pohodlných, že z mobilu aj z krčmy môže napísať svoj nápad, alebo rodina z obývačky, keď sa doma rozpráva čo by chcela vylepšiť; o tom to je. Ideový tvorca tejto platformyje tiež toho názoru, že keď ľudia budú chodiť na stránku a nebudú môcť hlasovať, už sa tam nevrátia. /parafr./ Tak, ako sú na sociálnych sieťach hejteri, tak sú frfloši, ktorí všetko radi okomentujú ale nepriložia ruku k dielu. A práve toto mal byť nástroj, keď sme pre všetkých vytvorili aplikáciu, s ktorou z pohodlia obývačky… ´nemusíte nikam chodiť, keď máte nápad´. Idea bola vtiahnuť občanov, aby poskytovali nápady, lebo ľudia sú šikovní, len sú niekedy leniví (napísať niečo na papier)  … Tá digitalizácia je forma ako ich dostať.   

Propagácia projektov PAROZ-u na mestskom jarmoku podnietila záujem ľudí, alebo ako „chlieb a hry“ v roku 2018 významne zvýšili počet hlasujúcich občanov.  Tvorca IdeaSiTy bilancoval, že /parafr./ za prvé dva roky tam bolo 2000 hlasov – kliknutí  (to nie je 2000 občanov, lebo jeden má možnosť klikať na všetky projekty), to je dosť  na 20 tisícové mesto. … Keby sme mali jedno percento angažovanosti z počtu obyvateľov,  tak je to veľmi vypovedajúce číslo. A to Hlohovec mal.

Teraz bol Hlohovecký jarmok… kde propagovali myšlienku participatívneho rozpočtu a za dva týždne mali 4,5 tisíc kliknutí(!). IdeaSiTy mal vlastný stánok s nápadmi, ľudia z Mesta komunikovali s občanmi čo si išli kúpiť cigánsku a vínečko a zastavili sa pri nápadoch. …  z 20 tisícového mesta, tak to klobúk dole(!); napríklad keby v Bratislave hlasovalo 10 tis. obyvateľov, tak povieme, že je to úspech, nie?

Ako vydarenú akciu označil vizualizáciu (projektov) PAROZ-u na mestskom jarmoku aj vyšší úradník z Mesta: /parafr./ … lebo raz vidieť je lepšie ako trikrát počuť. Nikdy nezískaš v priebehu troch dní toľko odpovedí od ľudí, keď to robíš ako samostatnú akciu, že ´ľudia príďte tu, niečo vám ukážeme´, ale na jarmoku sa pristavia stovky.

Klikaní môžu byť tisíce, ale „nápady dáva málo ľudí“.  Zo skúsenosti človeka, ktorý je autorom a sleduje IdeaSiTy v praxi, vyplynulo, že v roku 2018 bolo v rámci PAROZ-u v Hlohovci navrhnutých približne dve desiatky projektov a /parafr./ niektorí občania tam majú viac ako jeden nápad, ale v zásade aj v Hlohovci nápady dáva  5-10 ľudí. Málo ľudí dáva nápady… 

Niekto hovorí o apatii ľudí, niekto o nulovom poznaní občianskych práv, iný o nedôvere v inštitúcie na miestnej a štátnej úrovni. Nízku mieru verejnej angažovanosti ľudí v meste vyšší úradník v Hlohovci komentoval netypicky.[14] Podľa neho /parafr./ nejde o apatiu, ale o nulové poznanie toho, čo by ľudia mohli chcieť, akú pomoc od Mesta na to, čo chcú sami urobiť. V tomto smere Mesto významne benefitovalo zo spolupráce s občianskym združením Utópia, ktorá im pomohla – vyškoliť sa, zažiť či osvojiť si spôsob ako – u ľudí prebudiť, rozvíjať a udržať verejný záujem.    /parafr./ Keby nebolo Utópie, tak musíme začať riešiť, že ako sa naučiť s ľuďmi komunikovať a vysvetľovať im, že ´to (PAROZ) je priestor pre vás´ .

V tomto kontexte vyšší úradník Mesta chápe „zadania pre mesto“ ako „medzikroky“ k tomu, aby všetci poslanci riadne vykonávali svoje poslanie a komunikovali s ľuďmi. Len tak Mesto bude spoľahlivo vedieť o čo majú občania záujem; a nevylučuje, že v takom prípade už nebudú potrebné zadania pre mesto.

Aktivista ideasity.sk nízku mieru záujmu ľudí o mesto vysvetľuje nedôverou občanov v štát  aj samosprávu. /parafr./ Ani v takých mestách ako sú Piešťany a Hlohovec, tá dôvera tu nie je. A keď nie je dôvera, tak je nezáujem, čo sa tam deje. … vo Švajčiarsku (kde je päťdesiat referend ročne) sú aj tí úradníci inak nastavení. Naši úradníci sú na to, aby dodržiavali literu zákona, ale nie aby v prospech občanov niečo riešili. To sú dve rôzne veci. … A preto si myslím,  že takých nástrojov (ako je PAROZ) treba oveľa viac, aby sme vťahovali ľudí do verejného života. Priemerná rodina, alebo občan sa nevenuje miestnej komunite. Myslím si, že to všetko by mal mať na starosti starosta. Oni necítia potrebu sa angažovať, tak to nerobia. Musí ich niekto osloviť a povedať im, že ´chystáme sa tu vybudovať občiansku spoločnosť´, ale to sa tu nedeje. Vo Švajčiarsku, Švédsku – to sú krajiny s vysokým stupňom rozvoja občianskej spoločnosti. Nám sa nesníva o tom, ako oni vnímajú spoločenský život. Keď ľudia nevedia kam máme ísť, prečo by robili kroky tým smerom(?).  

Nie každému sa páči, čo ľudia v PAROZ-e odhlasujú. Čo s eventuálnymi oponentmi? Vyššiemu úradníkovi z Mestského úradu sa veľmi páčia projekty ako je vyznačenie prvej cyklotrasy v regióne Hlohovec na úseku Hlohovec – Havran, alebo zriadenie verejnej obývačky na trávenie voľného času pre rodiny s deťmi (oba projekty boli schválené v PAROZ-e 2018).  Uviedol epizódu k víťaznému projektu v PAROZ-e 2017 podporeného 137 hlasmi občanov[15], zámerom ktorého je (stav realizácie je ešte v procese) vybudovanie rozhľadne na kopci Šianec týčiacim sa nad Hlohovcom. Architektonický návrh riešenia projektu Mesto vizualizovalo aj na mestskom jarmoku, návrh ľudí zaujal, i keď sa objavila aj reakcia ako ´no nebude mi tu nejakých sto občanov hovoriť čo tam má byť, keď ja to nechcem´. Toto je zároveň ukážka hlasu opozície, ktorá do participatívneho rozpočtovania bola či nebola reálne zapojená, a že to, čo je pre skupinu hlasujúcich ľudí zvýšenie kvality verejného priestoru, nemusí vždy viesť k spokojnosti všetkých ľudí. 

Ako čeliť nevôli „oponentov“ a „kritikov“? Každý občan sa môže zúčastniť deliberačného procesu, v ktorom vyjadrí svoje stanovisko. Sú ale podmienky nastavené tak, aby každý občan, predstaviteľ komunity/ štvrte vnímal pôdu, na ktorej má zdieľať svoj pohľad na vec, nízkoprahovo – neutrálne – bezpečne?

Mesto Hlohovec sa zatiaľ v rámci PAROZ-u nedostalo do zásadného konfliktu s relevantnou skupinou občanov, navyše ako sa zmienil aktér PAROZ-u, takýto typ problémov je agenda  pre politický postoj primátora, pričom ten, ktorý je aktuálne vo vedení Mesta chce prihliadať na verejnú mienky väčšiny oprávnených voličov a v prípade zásadnej názorovej polarizácie mu vraj nie je cudzí ani inštitút mestského referenda.   

Účastníci verejných zhromaždení, pracovných skupín v rámci PAROZ-u sú občania s rôznou „konšteláciou“.  Medzi priamymi účastníkmi stretnutí s občanmi v rámci PAROZ-u je, ako ich popísal vyšší úradník z vlastnej skúsenosti, /parafr./ polovica takých, ktorí majú nejaké svetabôle, ktoré prídu vyrozprávať pri každej príležitosti kedy je ich niekto akoby ochotný vypočuť. Toto je napríklad také to riziko, s ktorým treba rátať pri moderovaní diskusie, aby si tento typ ľudí nemohol ukradnúť taký priestor, že to znechutí tých, ktorí reálne prišli pracovať. 

PAROZ v Hlohovci zatiaľ nie je špeciálne design-ovaný pre sociálne vylúčené komunity. „My sme na začiatku“, uviedol aktér PAROZ-u na strane Mesta, /parafr./ čiže vzhľadom na ten počet ľudí, ktorý sa vôbec zapojil… sme radi, že sme dali dokopy aspoň tých pár desiatok ľudí, ktorí sú v meste nejakým spôsobom aktívni. V ďalších fázach sa poďme baviť o tom,  akým spôsobom zapojíme ďalších (v Hlohovci žije v nevyhovujúcich podmienkach rómska komunita, Mesto plánuje riešiť napr. bývanie tejto minority). Mesto si kladie za cieľ osloviť časom všetkých. Participatívne aktivity chcú spustiť aj na školách.         

Občianska participácia v Hlohovci z pohľadu aktivistu v Piešťanoch kvitne. Zásluhy  na tom má Mesto.  /parafr./Hlohovec to urobil úplne profesionálne, vyčlenili manažéra s kompetenciami, primátor schválil zmluvu. Stojí to pár stovák… Hlohovecký primátor tam vtiahol asi 15-20 nových zamestnancov, pri vstupe ich infikoval nejakým vírusom, a oni sa všetci angažujú a ide im o verejný záujem. … je to úžasné. Taký 25-ročný mladý chalan (úradník zodpovedný  za PAROZ) a už z neho srší tá angažovanosť.

Aj človek z garnitúry primátora M. Kollára je presvedčený, že snaha o participatívnosť v  meste „musí vychádzať z vedenia Mesta“. /parafr./ Samospráva, ktorá nechce pustiť občanov,  aby do toho moc kecali – s takýmto nastavením jej potom z toho vypadne niečo, čo samospráva nechce robiť a bude pod tlakom.

Podnet môže vyjsť zvonka, z občianskej spoločnosti, ale pokiaľ si to vedenie mesta nezoberie za svoje, môže síce spraviť nejaké formálne pravidlá atď., ale je s tým spojená kopa roboty.  Je to proces, pri ktorom sa musí učiť aj tá samospráva, aj tí občania. Vo chvíli, keď občania pocítia, že to nie je úprimný záujem samosprávy, tak podľa mňa sa na to vykašlú a nebude to fungovať.    

Chceli sme naučiť ľudí zápasiť.  Inštitút akým je PAROZ má v Meste Hlohovec svoje právne ukotvenie, čo aj bolo cieľom ľudí okolo primátora M. Kollára. Podľa jedného z nich to ale neznamená, že „participácia“ je samočinný proces.  /parafr./ Pokiaľ by sa tu zvrátili pomery… Vždy môže prísť garnitúra, ktorá má iné predstavy o výkone verejnej služby. To, čo my vieme urobiť, je nastaviť čo najviac systémových vecí, ktoré im budú brániť (zrušiť PAROZ) – vždy sa to zdá úplne zmeniť, ale minimálne sa tým zvýši verejný tlak, keby to chceli robiť. Keď tie procesy spustíme, čo najviac ich ukážeme ľuďom,  že sa dajú…, keď je otvorené všetko čo sa dá, a oni to budú chcieť začať utajovať, tak to bude vidno a tí ľudia, ktorí si už na to zvykli, budú kričať. 

Skrytá sila PAROZ-u v Hlohovci spočíva aj v občianskych kompetenciách, ktoré ľudia v procese participácie nadobudli a ktoré sú prísľubom kontinuity. /parafr./ Keď je tu nastavený nejaký proces participatívneho rozpočtovania, participatívneho plánovania verejných priestorov, a oni by to chceli robiť po starom ´bude to toto a takto, a nepýtajte sa, to sú naše peniaze´, tak už bude nejaká časť ľudí na nich tlačiť, už nebudú mať takú jednoduchú pôdu na zvrátenie vecí naspäť. Chceli sme naučiť ľudí zápasiť.   

Mesto Hlohovec schválilo výdavky spojené s PAROZ-om 2019 / 2020. Staronový primátor Miroslav Kollár pre Hlohovskú televíziu komunikoval, že začiatkom roka 2019 niektorí noví poslanci Mestského zastupiteľstva „mali ambíciu vyradiť z rozpočtu peniaze na pokračovanie participatívneho rozpočtovania“[16]. Na mieste je konštatovanie o nekončiacom sa občianskom ale aj politickom zápase za participáciu ľudí pri rozhodovaní o verejných zdrojoch, aj že takýto zápas v Hlohovci už začal(?), ale podľa správ zo samospráv na celom Slovensku, neustále prebieha. 

Otvorená komunikácia má posilniť aktívnejšiu časť spoločnosti.    PAROZ v Hlohovci dokumentujú aktuálne aj archívne správy na webovej stránke mesta[17], statusy na sociálnej sieti Facebook[18], ale zblízka ho sledujú aj miestne médiá či ďalšie médiá a inštitúty nadregionálneho významu. V roku 2018 sa mesto Hlohovec umiestnilo na 4. mieste v rebríčku hodnotenia transparentnosti miest a žúp na Slovensku.[19] Otvorená samospráva  je podľa vyššieho úradníka Mestského úradu zámer a cieľ, ktorý aktuálne vedenie Mesta  pri výkone verejnej služby premieňa na konkrétne opatrenia.   /parafr./ My s tým ideme von, pretože sme si povedali, že naša cieľovka je jasná – nie sú to tí večne nespokojní ľudia, ale naopak tá aktívnejšia časť spoločnosti v komunite, a toto je cesta ako ju podporiť a zvyšovať jej podiel.


Prípadovú štúdiu spracovala a rozhovory s dvomi aktérmi participatívneho rozpočtu v Hlohovci viedla: Lýdia Marošiová


* Mesto – sa v celom texte používa ako skrátený pojem pre vedenie mesta, Mestský úrad v Hlohovci, resp. Mestské zastupiteľstvo.  

4 In: http://mesto.hlohovec.sk/program-hospodarskeho-a-socialneho-rozvoja.phtml?id3=65380 , aktualizované 22.3.2016.

5 ProPolis je nezisková organizácia v Piešťanoch, ktorej jedným z hlavných poslaní je presadzovať a obhajovať záujmy obyvateľov mesta u orgánov štátnej správy a samosprávy (www.propolis.sk). Projekt „ideasity – nápady pre mesto“ (www.ideasity.sk) vznikol ako výsledok verejnej angažovanosti jej aktivistov viac ako dve posledné desaťročia a má/môže byť portálom pre všetky mestá na Slovensku. Ako hovorí o tomto nástroji jeden z jeho tvorcov – /parafr./… je o občianskej uvedomelosti, o vtiahnutí občanov do deja, do života samosprávy. … je to úžasný nástroj pre niekoho, kto povie, tak robme to, čo nám kážu občania. Nerobme to, čo nám káže (len) zákon, ale robme aj niečo navyše. Keď sa občania angažujú, časom sa dostaví výsledok občianskej demokracie a prejaví sa, čo nám tu chýba. … Občania si žijú svojím životom – pracovným a rodinným, poslanci a úradníci si žijú svojím, a napokon nikto neskúma, či to je v súlade, či tie cestou náhodou nejdú… (proti sebe – pozn.aut.). Táto občianska angažovanosť nastaví zrkadlo. … Tá myšlienka je prenos myšlienky od pohodlného občana pred poslancov, ktorí by to mohli uchopiť a urobiť z toho nejaký projekt, samozrejme v spolupráci s tým občanom, s tým autorom.

6 https://hlohovec.ideasity.sk

[1] In: Participatívny rozpočet IdeaSiTy 2016/2017.  http://obcan.hlohovec.sk/?id_menu=143204&limited_level=1&stop_menu=135276#me, aktualizované 12.2.2019, a in: Participatívny rozpočet IdeaSiTy 2017/2018.  http://obcan.hlohovec.sk/?id_menu=143206&limited_level=1&stop_menu=135276, aktualizované 8.3.2019.

[2] V roku 2017 Mesto Hlohovec podpísalo s Úradom splnomocnencavlády SR pre rozvoj občianskej spoločnostia občianskym združením Utópia tzv. Memorandum o spolupráci na pilotnom projekte na lokálnej úrovni s názvom „Transparentnosť výkonu samosprávy s použitím otvorených dát, Zavádzanie a rozvíjanie procesu participatívneho rozpočtu, Zavádzanie a rozvíjanie procesu participatívneho plánovania“, v rámci Národného projektu Úradu splnomocnenca „Podpora partnerstva a dialógu medzi verejnou správou, občanmi a mimovládnymi organizáciami na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni v oblasti participatívnej tvorby verejných politík“. 

https://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/aktuality/participacia/2017/Utopia_MHlohovec_MVS R.PDF  

[3] Tejto dôležitej a v Hlohovci silne prítomnej forme rozvíjanej občianskej participácie nie je v tomto texte venovaná patričná pozornosť. Viac informácií o tomto aspekte je možné nájsť na oficiálnych stránkach mesta, časť „Participatívne plánovanie verejných priestorov“, http://obcan.hlohovec.sk/index.php?id_menu=135277 .

[4] In: Mesto zapája verejnosť do rozhodovania. http://www.hlohovec.sk/?program=51&module_action__0__id_ci=150871, 19.1.2018.

[5] In: Pravidlá IdeaSiTy – participatívny rozpočet mesta Hlohovec. http://obcan.hlohovec.sk/index.php?id_menu=135276   

[6] V roku 2018 občania v rámci PAROZ-u fyzicky hlasovali ~ odovzdali 1099 hlasov za jednotlivé projekty na troch miestach: dva z nich boli pracoviskami Mestského úradu a tretie bolo Informačné centrum. Viac o výsledkoch hlasovania  in: http://obcan.hlohovec.sk/?module_id=383948.

[7] Zavedenie týchto „váh“ v hlohoveckom PAROZ-i prešlo svojím vývojom. Kým v 1.ročníku malo elektronické hlasovanie

[8] % váhu, v 2.ročníku malo elektronické hlasovanie 50%-nú a fyzické hlasovenie tiež 50%-ú váhu. Viď dokumenty v poznámke č.3 pod čiarou. 

[9] In: video https://www.facebook.com/watch/?v=336123413703245, 1.4.2019.

[10] In: Participatívny rozpočet.    http://obcan.hlohovec.sk/?id_menu=135276&limited_level=1&stop_menu=135276#me, aktualizované 9.4.2019.

[11] WellGiving je občianske združenie v Bratislave, ktoré vyvíja aktivity v oblasti zapájania občanov do rozhodovacích procesov v samosprávach, informovania a vzdelávania (www.wellgiving.sk). WellGiving vyvinulo e-platformu na podávanie projektov a hlasovanie v PAROZ-e v rámci projektu EÚ – ESF a OP EVS. V roku 2019 Mesto Hlohovec využíva túto platformu zdarma. 17 https://hlohovec.hlasobcanov.sk  

[12] Podľa Schváleného programového rozpočtu mesta na rok 2019 a údajoch o čerpaní výdavkov v roku 2018 v tomto dokumente, Mesto za „update www.stránky Ideasity Hlohovec“ zaplatilo 3060 EUR; file:///C:/Users/lydia/Desktop/ WellGiving/Hlohovec/Schvaleny_programovy_rozpocet_mesta_Hlohovec_na_roky_2019-2021.pdf, 20.2.2019.

[13] Tzv. eCID (digital Continuous Ideation Platform) rozvíja ako jeden z najpoužívanejších participatívnych nástrojov aj príbuzný software v zahraničí s názvom EMPATIA. Software občanom umožňuje predkladať myšlienky / nápady pre mesto kedykoľvek v roku, bez ohľadu na pevný cyklus PAROZ-u. Účastníci priebežne hlasujú za nápady, čím sa vytvára ich rebríček.

V tomto procese sa nerieši uskutočniteľnosť projektov z pohľadu mesta. In: EMPATIA Enabling Multichannel Participation

Through ICT Adaptations. EMPATIA Consortium 2016-2018, s.19, https://empatiaproject.eu/wpcontent/uploads/2018/07/ EMPATIA_Final_Progress_Report_D6.26July2018.pdf   

[14] … v porovnaní s odpoveďou vyššieho úradníka na Mestskom úrade v Banskej Bystrici, ktorý sa podieľa na PAROZ-e. 

[15] Participatívny rozpočet IdeaSiTy 2017/2018, http://obcan.hlohovec.sk/?id_menu=143206, aktualizované 8.3.2019. 22 Viac na tému tzv. LGA (Local Governance Arrangements) v participatívnom rozpočtovaní in BASSOLI, M.: Participatory Budgeting in Italy: An Analysis of (Almost Democratic) Participatory Governance Arrangements. International Journal of Urban and Regional Research, 2011. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.14682427.2011.01023.x   

[16] In: video https://www.facebook.com/watch/?v=336123413703245, 1.4.2019.

[17] http://obcan.hlohovec.sk/participacia.phtml?id5=29505  

[18] https://www.facebook.com/participaciahlohovec/  

[19] V roku 2018 Transparency International Slovensko realizovalo 5.ročník (každý ročník prebieha v 2-ročných cykloch) hodnotenia transparentnosti 100 najväčších miest a 8 žúp, in: http://samosprava.transparency.sk/rankings/cities/2018.

prípadové štúdie Vám pinášame vďaka podpore EÚ – ESF a OP EVS