Zapájanie ľudí do rozhodovania rozvíja génia komunity. Existuje viacero spôsobov ako viesť skupinu, organizáciu, komunitnú iniciatívu, športový klub, či dokonca samosprávu. História nás inšpiruje rôznymi druhmi, štýlmi a praktikami riadenia, ktoré boli úspešné, resp. zlyhali. V rôznych obdobiach sa objavili rôzne prístupy v snahe hľadať riešenia na aktuálne problémy. V dnešnom zosieťovanom a komplexnom svete sa ukazuje, že prístupy, ktoré boli účinné v minulosti dnes nefungujú. V dnešnom svete sa ukazuje, že ľudia sú vnímaví a majú záujem o iný typ vedenia než doposiaľ, volajú po vedení, ktoré umožňuje ľuďom diskutovať, byť súčasťou rozhodovania, spolupracovať, byť aktívnymi a zodpovednými za dianie, či prijaté riešenia – inak povedané byť v ústraní.

Viesť z ústrania neznamená, že líder sa vzdáva kompetencií, ani skrytú manipuláciu. Koniec koncov, pastier vedie stádo a pritom kráča za ním. Líder, ktorý vedie z ústrania, rozvíja „génia“ komunity, potenciál jednotlivcov ako aj tímu, neuniká mu smerovanie, sústredí sa na stanovený cieľ.

Participatívne rozhodovanie

Participatívne rozhodovanie je jednou z techník vedenia komunity. Je to strategický proces postavený na zangažovaní, informovaní a zapájaní komunity do rozhodovania. Participatívne rozhodovanie buduje dôveru medzi ľuďmi, ktorí sú súčasťou rozhodovania a tiež v samotný rozhodovací proces. Proces je koncipovaný tak, že rozvíja sociálnu inteligenciu komunity tým, že vedie komunitu k tomu, aby si stanovila spoločné ciele a perspektívy, pomenovala si hodnoty, identifikovala problémy, zdieľala poznatky a skúsenosti, porozumela dôležitosti vzájomných vzťahov a budovala dôveru. Výstupom procesu participatívneho rozhodovania je, že zainteresovaní členovia ovplyvňujú proces rozhodovania, majú záujem dosiahnuť dohodu, pomáhajú si navzájom odporúčaniami, poskytovaním spätnej väzby a ich rozhodnutia sú založené na spoločnom porozumení.

Prečo kolaboratívni lídri aplikujú participatívne rozhodovanie?

Participatívne rozhodovanie pomáha lídrom premeniť ciele na konkrétne výstupy za účasti komunity. Buduje sociálny kapitál, pričom je v súlade s legislatívou, ktorá vyžaduje, aby verejnosť bola informovaná o problémoch a rozhodnutiach, ktoré ju ovplyvňujú. Participatívne rozhodovanie zvyšuje legitimitu rozhodnutia, a tak aj jeho podporu. Navyše, komunitne-inkluzívne rozhodovacie procesy ako participatívne rozhodovanie kultivujú široké spektrum perspektív, ktoré sa prejavia na lepších rozhodnutiach.

  1. Rozvíjame schopnosť komunity spoločne nájsť riešenie. Teória výskumu participácie hovorí, že komunita sa pri participatívnom rozhodovaní učí spoločne nájsť riešenia.
  2. Participatívne rozhodovanie rozvíja sociálny kapitál. Dôveru a sebavedomie medzi obyvateľmi, keď spolupracujú pre spoločné blaho. Ako sa komunity stávajú viac rôznorodé, potreba budovania dôvery, schopnosti spolupracovať a zapájania ľudí do rozhodovania narastá.
  3. Informovanosť obyvateľov je často podceňovaná, resp. na ňu nezostávajú kapacity. Obyvateľov je potrebné aspoň informovať, ak nie priamo zahrnúť ich do rozhodovacieho procesu. Pri rozhodovaní je dôležité kultivovať obyvateľov, aby pri rozhodovaní nezvažovali ich osobné záujmy, ale dobro pre širšiu komunitu, ďalej etika a transparentnosť. Pri zapájaní ľudí do rozhodovania je dôležité, aby bolo reprezentatívne, zapájalo rôznych členov komunity, rodičov, zamestnancov a študentov, miestnych i prisťahovaných obyvateľov.  
  4. Zlepšenie legitimity, transparentnosti a inklúzie. Participatívne rozhodovanie zvyšuje legitimitu rozhodnutí. V rôznorodej spoločnosti je náročné dosiahnuť konsenzus, o je legitímnosť a transparentnosť priebehu rozhodovacieho procesu dôležitejšia.
  5. Môže inšpirovať k lepšiemu rozhodnutiu. Za určitých podmienok sú pri riešení problémov a rozhodovaní lepšie veľké skupiny obyčajných ľudí ako malé skupiny expertov. Tieto podmienky zahŕňajú typ problému, veľkosť skupiny a priebeh rozhodovacieho procesu. Ak chcete robiť lepšie rozhodnutia, tak ako experti, skupina musí byť dostatočne veľká, rôznorodá a poznať dobre lokalitu. Dôležité je, aby členovia skupiny mali možnosť rozhodovať nezávisle a otázky boli formulované nezaujato.  

Pozvať – Začleniť – Inšpirovať

Spoločné aktivity ako participatívny rozpočet a participatívne rozhodovanie nie sú len vzájomne rešpektujúce – sú najlepším spôsobom, ako vytvoriť živú komunitu. Ak sa rozhodnete zapojiť obyvateľov do rozhodvania, neznamená to, že sa vzdávate kontroly. Znamená to, že pozývate komunitu do procesu rozhodovania znova a znova. Je to inkluzívny proces, ktorý inšpiruje iných a rozvíja spoločenstvo.

Mgr. Mária Demeterová

Materiál bol spracovaný vďaka podpore EÚ – ESF a OP EVS.