Tvoríme kraj je program, ktorý otvoril Trnavský samosprávny kraj tento rok s cieľom vyzvať ľudí, aby „spoločne tvorili kraj lepším.“ Po prvýkrát umožnil ľuďom, občianskym združeniam a neziskovým organizáciám možnosť aktívne rozhodovať prostredníctvom participatívneho rozpočtu o časti verejných financií. Touto cestou chce zapojiť ľudí do procesov riadenia vyššieho územného celku.

Participatívny rozpočet v Trnavskej župe prebieha v 4 fázach:

 1. fáza: Nápady. Nápady. Nápady.
  Všímajte si miesto, kde žijete. Vyzýva ľudí, aby vnímali okolie, kde žijú a prišli s nápadom ako ho zlepšiť. Zároveň v rámci prvého kola verejných stretnutí informuje obyvateľov o priebehu programu a tiež dáva ľuďom možnosť predstaviť ostatným svoj nápad a získať na neho spätnú väzbu. Verejné stretnutia organizuje v rôznych mestách/ obciach po celom kraji.
 2. fáza: Posielanie nápadov
  Už na samotných verejných stretnutiach ľudia majú možnosť prezentovať svoje nápady. Čas predložiť ich je do uzávierky prijímania nápadov. Nápad treba predložiť vo forme jednoduchého projektu. Projekt môžu predložiť fyzické osoby alebo skupina fyzických osôb, občianske združenia a neziskové organizácie formou elektronického formulára na webovej stránke.
 3. fáza: Rozhodovanie
  Rozhodovanie prebieha formou druhého kola verejných stretnutí vo vybraných mestách a obciach, na ktorých sa odprezentujú jednotlivé projekty. Na týchto stretnutiach prebehne časť rozhodovania prostredníctvom deliberácie. Váha rozhodnutia deliberatívneho fóra je 50%. Následne obyvatelia trnavskej župy môžu svojim hlasovaním podporiť 3 a viac projektov prostredníctvom tvorimekraj.hlasobcanov.sk.
 4. fáza: Poskytnutie finančnej podpory
  Projekty, ktoré získajú najväčšiu podporu po ukončení elektronického hlasovania (váha 50%) a tiež po rozhodnutí deliberačných fór (váha 50%) budú podporené finančnou čiastkou, a to maximálne do 5000 eur. Následne sa môžu autori projektu pustiť do realizácie.

Rozhodovanie prebieha dvoma spôsobmi: 

1. deliberáciou (váha 50%).
2. hlasovaním (váha 50%) cez aplikáciu hlas občanov, ktorej vytvorenie spolufinancovala EU ESF a OP EVS.

DELIBERÁCIA sa skladá z dvoch častí:
– vytvorenie kritérií, na základe ktorých budú deliberačné fóra hodnotiť jednotlivé projekty; za týmto účelom sa uskutoční verejné stretnutie členov a členiek jednotlivých deliberatívnych fór na Úrade TTSK,
– hodnotenie projektov na základe stanovených kritérií (druhé kolo verejných stretnutí vo vybraných obciach a mestách kraja).

Deliberačné fóra pre jednotlivé okresy sa skladajú z členov, ktorých vymenuje predseda TTSK v nasledovnom zložení:
– jeden poslanec zastupiteľstva TTSK z vybraného okresu,
– dvaja pracovníci z Úradu TTSK,
– dvaja zástupcovia občianskej spoločnosti.

Členovia deliberačných fór sa na spoločnom stretnutí konsenzom dohodli na zozname nižšie uvedených kritérií pre hodnotenie projektov:

 1. udržateľnosť a potenciál projektu – do akej miery projekt, jeho aktivity a realizátori vytvárajú predpoklady pre ďalšie pokračovanie zámerov projektu a aký je potenciál projektu rozvíjať a stimulovať nové aktivity;
 2. komunitný prínos – aktivizácia a rozvíjanie už existujúcich komunít a vytváranie nových, a tiež sieťovanie a prepájanie obyvateľov a ďalších projektov a lokálnych aktivít;
 3. participácia cieľovej skupiny – v akej miere aktivity projektu priamo zapájajú cieľovú skupinu, pre ktorú sú určené, či je táto skupina len „konzumentom“ projektu, alebo aj jeho spolutvorcom;
 4. originalita – chápaná (1) ako prínos niečoho nového do lokality, kde sa realizuje, teda niečoho, čo v nej absentovalo, ako (2) niečo, čo pritiahne pozornosť ľudí mimo tejto lokality a bude dobrou „reklamou“ pre danú lokalitu, župu a participatívny rozpočet, a ako (3) „neštandardný, resp. nový“ spôsob realizácie aktivít, ktoré samé o sebe nemusia byť originálne;
 5. inkluzivita – ako zapájanie zraniteľných, znevýhodnených, alebo vylúčených skupín obyvateľstva;
 6. environmentálny dopad – ako projekt zohľadňuje túto tému. Nejde o to, aby mal každý projekt ekologický rozmer, presnejšie aktivity tohto typu, ale skôr o to, aby aktivity projektu nezaťažovali životné prostredie viac, než je nevyhnutné.

HLASOVANIE pre podporu projektov obyvateľ prebieha elektronicky online hlasovaním prostredníctvom SMS. Hlasujúci si musí vybrať min tri projekty, max počet hlasov nie je stanovený. Dôvod prečo bola stanovený min počet projektov je, aby ľudia nevnímali tento program ako súťaž, ale ako spoločné dielo, ktorým menia svoj kraj na lepšie miesto pre život.