ZÁKON z …. 2019, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona č. 96/1991 Zb., č.130/1991 Zb., č. 421/1991 Zb., č. 500/1991 Zb., č. 564/1991 Zb., č. 11/1992 Zb., 295/1992 Zb., č. 43/1993 Z. z., č. 252/1994 Z. z., č. 287/1994 Z. z., č. 229/1997 Z. z., č. 225/1998 Z. z., č. 233/1998 Z. z., č. 185/1999 Z. z., č. 389/1999 Z. z., č. 6/2001 Z. z., 453/2001 Z. z., č. 205/2002 Z. z., č. 515/2003 Z. z., č. 369/2004 Z. z., č. 535/2004 Z. z., č. 583/2004 Z. z., č. 583/2004 Z. z., č. 615/2004 Z. z., č. 757/2004 Z. z., č. 171/2005 Z. z., č. 628/2005 Z. z., č. 267/2006 Z. z., č. 616/2006 Z. z., č. 330/2007 Z. z., č. 334/2007 Z. z., č. 335/2007 Z. z., č. 205/2008 Z. z., č. 384/2008 Z. z., č. 445/2008 Z. z., č. 511/2009 Z. z., č. 102/2010 Z. z., č. 204/2011 Z. z., č. 361/2012 Z. z., č. 160/2014 Z. z., č. 180/2014 Z. z., č. 239/2014 Z. z., č. 125/2015 Z. z., č. 447/2015 Z. z., č. 125/2016 Z. z., č. 131/2017 Z. z., č. 70/2018 Z. z., č. 177/2018 Z. z., č. 5/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 sa odsek 2 dopĺňa nové  písmeno h), ktoré znie:

„h)   rozhodovať poskytnutí príspevku prijímateľovi podľa § 11c.“.

2. V § 4 sa odsek 2 dopĺňa nové  písmeno d), ktoré znie:

„d) rozhodovaním o poskytnutí príspevku prijímateľovi podľa § 11c.“.

3. V § 4 ods. 5 sa za bod 5. vkladá nový bod 6. ktorý znie:

„6. podrobnosti rozhodovania o poskytnutí príspevku príjemcovi podľa § 11c,“.

Doterajší bod 6. sa označuje ako bod 7.

4. Za § 11b sa vkladá nový § 11c, ktorý znie:

㤠11c

  • Obecné zastupiteľstvo vyhlási rozhodovanie o poskytnutí príspevku príjemcovi ak sú súčasťou rozpočtu obce výdavky na poskytnutie príspevku na základe rozhodnutia obyvateľmi.

(2) Rozhodovanie o poskytnutí príspevku príjemcovi sa uskutoční najneskôr do 28. februára príslušného kalendárneho roka.

(3) Príspevok podľa odseku 1 možno poskytnúť prijímateľovi, ktorý oznámi obci, že má záujem uchádzať sa o príspevok a je vedený k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka v centrálnom registri prijímateľov vedenom Notárskou komorou Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu12a), ktorým je

  1. občianske združenie,
  2. nadácia,
  3. neinvestičný fond,
  4. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby.

 (4) Príspevok podľa odseku 1 možno poskytnúť aj prijímateľovi, ktorým je účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti, farnosť a rehola a ktorý oznámil obci, že má záujem uchádzať sa o príspevok.

(4) Obec môže poskytnúť príspevok prijímateľovi, ktorý má v danej obci sídlo.

(5) Príspevok nemožno poskytnúť ani použiť na splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek.

(6) Obec najneskôr 15 dní pred začatím rozhodovania o poskytnutí príspevku príjemcovi zverejní oznámenie o vyhlásení rozhodovania o poskytnutí príspevku na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ako aj iným spôsobom, ktorý určí obecné zastupiteľstvo. (7) Oznámenie o vyhlásení rozhodovania o poskytnutí príspevku obsahuje

a) dátum schválenia uznesenia obecného zastupiteľstva o vyhlásení rozhodovania o poskytnutí príspevku,

b) spôsob rozhodovania o poskytnutí príspevku,

c) zoznam prijímateľov, ktorí sa uchádzajú o príspevok a oblasť pôsobenia prijímateľa,

d) dátum a čas konania rozhodovania o poskytnutí príspevku,

e) výšku príspevku, o ktorom rozhoduje jeden občan.

(8) Rozhodovať o poskytnutí príspevku môže obyvateľ obce, ktorý dosiahol vek 15 rokov ku dňu vyhasenia rozhodovania o poskytnutí príspevku.

(9) Prijímateľ príspevku vykoná jeho zúčtovanie najneskôr do 31. decembra kalendárneho roka, v ktorom bol príspevok poskytnutý.

(10) Obec poukáže príspevok prijímateľovi najneskôr do 15 dní od skončenia rozhodovania o poskytnutí príspevku.“

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a) znie:

12a) Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.“

Čl. II

Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 611/2005 Z. z., č. 324/2007 Z. z., č. 324/2007 Z. z., č. 54/2009 Z. z., č.426/2013 Z. z., č. 426/2013 Z. z., č. 426/2013 Z. z., č. 426/2013 Z. z., č. 361/2014 Z. z., č. 71/2015 Z. z., č. 357/2015 Z. z., č. 91/2016 Z. z., č. 310/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 7 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Z rozpočtu obce sa môžu, na základe rozhodnutia obyvateľmi, poskytovať príspevok prijímateľovi podľa osobitného predpisu.13a)“.

Doterajšie odseky 3 a 7 sa označujú ako odseky 4 a 8.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

„13a) § 11zákonaSlovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona … Z. z.“

2. V § 10 sa za odsek 10 dopĺňa nový odsek 11, ktorý znie:

„(11) Súčasťou rozpočtu obce môžu byť aj výdavky na poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 3“.

Čl. III

Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. z., zákona č. 378/2016 Z. z., zákona č. 58/2018 Z. z. a zákona č. 313/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 8 sa vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Súčasťou programu rozvoja obce je aj koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti v obci, ktorá obsahuje najmä oblasti, v ktorých obec podporuje prípadne má záujem podporiť subjekty občianskej spoločnosti, plán rozvoja občianskej spoločnosti v obci.“.

2. Za § 18c sa vkladá nový § 18d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§18d

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020

Obec je povinná zosúladiť program rozvoja obce s § 8 ods. 4 najneskôr do 31. decembra 2020.“.

Čl. IV.

Návrh zákona bol vypracovaný vďaka podpore EU ESF a OP EVS.