Zásady participatívneho rozpočtu

Obyvatelia obce, mesta alebo inej samosprávnej územnej
jednotky rozhodujú o využití časti verejných finančných prostriedkov. Aktívna
participácia občanov na rozhodovacích procesoch podporuje angažovanosť
obyvateľov, záujem o veci verejné a zvyšuje kvalitu demokracie.

I. ZÁKLADNÉ
POJMY 

1) Participatívny rozpočet (ďalej aj ako „PR“) je proces, v
rámci ktorého je obyvateľom obce/mesta/ kraja umožnené rozhodovať o časti
rozpočtu danej lokality.

2) Obyvateľom obce/ mesta/ kraja sa rozumie fyzická osoba,
ktorá má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v obci alebo v meste na území danej
lokality.

3) Skupina obyvateľov sú dvaja a viac obyvateľov kraja,
ktorí majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v obci, v meste, resp.
v kraji.

4) Projekt je investičná alebo neinvestičná akcia
realizovaná na území obce/ mesta/ kraja.

5) Projektový koordinátor PR je zamestnanec obce/ mesta/
kraja poverený koordináciou procesu PR.

6) Navrhovateľ projektu PR môže byť fyzická osoba, alebo
skupina fyzických osôb, ktorí v čase podania projektu PR dosiahli vek 18 rokov,
alebo verejnoprospešná organizácia (nezisková organizácia alebo občianske
združenie so sídlom na území obce/ mesta/ kraja, resp. organizácia môže pôsobiť
v danej lokalite.