Slovenská gerontologická a geriatrická spoločnosť


Adresa: Klinika geriatrie LF UK a FNsP, Limbová 5, 83301 Bratislava-Nové Mesto

E-mail: skrcmery@milosrdni.sk

IČO: 30798477

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7202000000002125924759 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)