PG Kováčska, n.o.


Adresa: Kováčska 28, 040 01 Košice

IČO: 50026798

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK0311110000001376865007 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)